-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35338 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا فطرت انساني و دين قابل تغيير و دگرگوني است؟
فطرت انساني و دين آسماني، هر دو از كلمات الهي است و دگرگوني در كلمات الهي راه ندارد: «لا تبديل لكلمات الله» يونس/64 خدا كه انسان را آفريد به او آفرينشي ويژه بخشيد و فطرت توحيدي را به او عطا كرد و چنين آفرينش ويژهاي دگرگون نميشود: «لا تبديل لخلق الله» نه كسي ميتواند اين راه را تغيير دهد و نه خداوند آن را عوض ميكند. خداوند آن را عوض نميكند؛ زيرا انسان را احسن تقويم و نيكو آفريد و آن را تغيير نميدهد؛ چون دگرگون كردن آفرينش وقتي موجه است كه آفريننده در آغاز آفرينش از آگاهي لازم برخوردار نبوده و طي تجارب بعدي به تدريج آگاه شده آفريده خود را دگرگون كند. اما اين تحول نسبت به مبدأ عليم محض و قادر صرف مستحيل است و لذا قرآن فرمود؛ خدا انسان را با بهترين وضع آفريده: «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» تين/4 و هرگز در آفرينش خدا نقصي نيست تا آن را عوض كند.

اما اين كه ديگري آن را تغيير نميدهد، براي آن است كه غير خدا هر چه و هر كه هست، قدرت تغيير كار خدا را ندارد؛ زيرا همه ما سوي الله جنود الهي هستند: «وَلِلّه جُنُود السَّموات و الأَرض» فتح/4 و هيچ كس در نظام آفرينش سمتي غير از اجراي دستور الهي ندارد؛ «مَن ذَا الَذي يَشْفَع عنده إلا بإذنه» بقره/255 و هيچ موجودي نميتواند كاري را بدون اذن الهي انجام دهد، خواه آنان كه مدبرات امر هستند، يا آنان كه مجريان و امتثال كنندگان امرند.

بنابراين، فطرت انسان و دين الهي كه هر دو از كلمات تامه خداوند است، تغيير و تبديل در آنها راه پيدا نميكند. به عبارت ديگر: اينكه فرمود: در خلفت خدا تغيير راه پيدا نميكند، نظير اين آيه است كه فرمود: «فَلَن تَجِد لِسُنَت الله تَبديلاَ و لَن تَجِد لسنت الله تحويلاَ» فاطر/43 سنت الهي هيچ گاه قابل تبديل و تحويل نيست؛ زيرا سنت الهي احسن السنن و اتقن السنن است.

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن ج 12 (فطرت در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.