-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35355 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا امر خداوند به فرشتگان مبني بر سجده بر آدم، امر تشريعي نبود؟
اگر امر، تشريعي و مولوي باشد، محذورش اين است كه فرشتگان اهل تكليف نيستند وبراي آنها امر و نهي مولوي و وعده بهشت و وعيد جهنم نيست؛ آنها اطاعت در مقابل عصيان ندارند، زيرا اگر موجودي معصوم محض بود گناه در او امكان راهيابي ندارد و اطاعتش ضروري است و اگر اطاعت براي موجودي ضروري بود، كفر و استكبار و معصيت از او ممتنع است. موجودي كه بالضَّروره مطيع است وعصيان برايش امكان ندارد، تكليف ، رسالت، وعده، وعيد، ثواب و عقاب نيز ندارد و براي او تبشير و انذار و نظاير آن، كه در اوامر و نواهي تشريعي و اعتباري مطرح است، نخواهد بودو از اين رو در قرآن كريم براي فرشتگان قوانين اعتباري و دستورهاي تشريعي و ارسال پيامبران و انزال كتابهاي آسماني و مانند آن ذكر نشده است.

گرچه ظاهر بعضي از آيات نشانه وجود تشريع براي فرشتگان است، ولي قرايني وجود دارد كه آنان اوامر تشريعي و مولوي ندارند مانند اين كه آنها در مقابل جن و انس قرار ميگيرند. ديگر اين كه آيه «وَ ما خَلقتَ الجَِّن ولاِنس اِلاّ لِيَعبدوُن» ذاريات/56 فرشتگان را ذكر نميكند، و اين كه اگر آنها هم مانند انسانها مكلف بودند، بايد درباره آنها نيز وحي و رسالت و قصههاي اطاعت، معصيت، تنبيه، تشويق، حساب ونظاير آن بازگو شود؛ در حالي كه اصلاً در اين زمينه، قرآن سخني ندارد. اما ابليس، گرچه جزو جن و پريان بشمار ميرود و قابل تكليف است، ليكن امر جداگانهاي در جريان سجود به آدم، متوجه او نشده است و ظاهراً يك امر بوده كه متوجه فرشتگان و ابليس شده است. پس، اگر مراد از امر به سجده امر تشريعي باشد، جنين امري در مورد فرشته، كه تكليفي چون تكليف انسان ندارد، فرض صحيح ندارد، زيرا امر تشريعي در موردي است كه امكان اطاعت و عصيان باشد؛ در حالي كه فرشته مطيع محض است. و زمينه عصيان در او نيست.

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن ج 6 (سيرة پيامبران(ع) در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.