-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35363 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا اعمال انسان در يكديگر اثر متقابل دارد و همديگر را باطل مي كند يا كردار شايسته حكم و اثرخود را داراست و گناهان نيز حكم و اثر خود را دارد؟
البته اين معنا از نظر قرآن مسلم است كه چه بسا كردار شايسته انسان اثر سيئات اورا از بين مي برد: «اِنَ الْحَسناتِ يُذْهِبنَ السيَّئات» هود/114 دسته اي از پژوهشگران قائل به تحابط و تباطل بين اعمال شده، معتقدند اعمال صالح و طالح، يكديگر را باطل مي سازد. اين دسته بريك رأي نيستند؛ برخي گفته اند: هر گناهي كردار نيك پيش از خود را باطل ميكند و هر كار نيك،گناه پيش از خو د را از بين مي برد. لازم اين سخن آن است كه انسان يا تنها كردار نيك برايش مي‎ماند يا تنها كردار نا شايست.

بعضي ديگر گفته اند: ميان كردار شايسته و ناشايست « موازنه » برقرار مي شود؛ از كردار نيك و بد هر كدام بيشتر باشد به مقدار آن كه كمتر است از آن كه بيشتر است كم مي شود تا بقيه باقي بماند. لازم اين دو سخن اين است كه براي هر انساني از اعمال گذشته‎اش جز يك قسم نمانده باشد؛ يا تنها كردارهاي شايسته يا اعمال زشت يا اين كه هر دو قسم با هم مساوي بوده و تساقط كرده و هيچ چيز برايش باقي نمانده باشد. ولي اين سخن صحيح نيست؛ زيرا:

اولا، از ظاهر آيه «وَاخَرُونَ اعْترفُوا بِذُنوبهم خَلَطُوا عَمَلا صالِحا وُ اخَر سَيئا عَسَي الله اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِم اِنَّ اللهَ غَفُور رُحيم» توبه/102 [ودسته اي ديگر به گناهان خويش اعتراف كرده كرداري شايسته را با اعمالي ناشايست به هم در آميخته‎اند و ا ميد است خدا از ايشان در گذرد كه خدا آمرزنده مهربان است] بر مي‎آيد كه اعمال انسان چه حسنات و چه سيئات همه باقي خواهد ماند و تنها به وسيلة توبه و بازگشت وي، خداوند گناهان او را از بين مي‎برد. پس تحابط با هر گونه تصور، با اين آيه سازش ندارد.

ثانيا، خداوند سبحان در مسأله تأ ثير اعمال همان روشي را دارد كه ساير خردمندان در جامعه انساني خود دارند و آن روش « مجازات » است، فرهيختگان كارهاي نيك را جدا پاداش مي دهند و كارهاي زشت را جدا كيفر مي بخشند، مگر در برخي گناهان كه باعث قطع ريشه اي رابطه ميان عبد و مولاست، كه در اين صورت تعبير به حبط و احباط مي كنند. در قرآن مجيد آيات فراوان براين روش دلالت دارد.

دسته ديگري گفته‎اند: نوع اعمال محفوظ خواهد ماند و هر يك از آنها اثر خود را خواهد داشت، چه خوب و چه بد؛ گر چه گاهي كارهاي نيك اعمال ناشايست را از بين مي برد؛ چنان كه فرمود: «يا أَيُهَا الّذِينَ امَنُوا إِنْ تَتَقُوا اللهَ يَجْعَل لَكُم فُرقانا‎ وَ يُكَّفِر عَنْكُم سَيِئاتِكم...» انفال/29 [اي كساني كه ايمان آ‎ورده‎ايد، اگر از خدا بترسيد خداي متعال برايتان نيروي جدا سازي حق از باطل قرار مي دهد و گناهانتان را مي‎پوشاند. نيز مي‎فرمايد: «فَمَنْ تَعَجَل في يَومَينِ فَلا إثْم عَلَيه» بقره/31 [پس هر كس شتاب كند د ردو روز بر او گناهي نيست]. نيز فرموده است: «إِنْ تَجْتنبوا كَبائِر ما تَنْهَونَ عَنْه نُكَّفِر عَنْكُم سَيِئاتِكم»؛ نساء/31 [اگر از گناها ن بزرگي كه از آن نهي ميشويد پرهيز كنيد، گناهان كوچك شمارا ميپوشانيم.]

بلكه پاره اي اعمال صالح، كردار ناشايست انسان را به كار خوب و حسنه مبدل مي‎كند؛ چنان كه فرمود: «إِلّا مَنْ تابَ وَ امَنَ وَ عَمِلَ صالِحَا فَأولئك يُبدَّلُ اللهُ سَيِئاتِهم حَسَنات» فرقان/70 [مگر كسي كه توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد. اينان همان كساني هستند كه خداوند گنانهانشان را به حسنات مبد ل مي‎كند.]

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن ج 5 (معاد در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.