-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35517 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

يكي از رخدادهاي قيامت فراخواني به همراه پيشوا مي باشد اين موضوع را طبق آيات قرآن چگونه تبيين مي كنيد؟
«يومَ نَدعوا كُلَّ أُناس بإمامهم فَمَنْ أُوتيَ كتابَه بِيَمينه فأُولئك يَقرءون كِتابَهم و لا يُظلمون فتيلاً» اسراء/71؛ [روزي كه همه مردم را به نام پيشوايشان ميخوانيم. پس هر كس نامة عملش به دست راستش داده شود، آنان نامة عمل خود را قرائت كنند و كمترين ستمي بر آنان نخواهد رفت].

امام باقر(ع) فرمود: چون اين آيه نازل شد مسلمانان گفتند: اي پيامبر خدا! آياشما امام و پيشواي همة مردم نيستيد؟ فرمود: من رسول خدا براي همة مردم هستم، ليكن «سيكون من بعدي أئمة علي النّاس من الله من أهل بيتي يَقوموُن في النّاس فيكذّبون و تظلمهم أئمة الكفر و الضلال و أشياعهم، فمن والاهم و اتّبعهم و صَدّقهم فَهُو مِنّي و مَعي و سَيُلقاني ألا و من ظلمهم و كذّبهم فليس مِنّي و لا مَعي و أنا مِنه بَريءٌ» (نور الثقلين 3/191، ح 329)؛ [به زودي پس از من پيشواياني از جانب خدا و از اهل بيت من در ميان مردم قيام خواهند كرد كه مورد تكذيب و ستم پيشوايان كفر، گمراهي و پيروان آنان قرار خواهند گرفت. پس كسي كه آن پيشوايان راستين را دوست بدارد، از آنان پيروي و تصديق كند از من خواهد بود، با من است و به زودي مرا ملاقات خواهد كرد. بدانيد، كسي كه به آنان ستم و تكذيب كند از من نيست با من نخواهد بود و من از او بيزار و دور خواهم بود.]

امام باقر(ع) در حديث ديگري ذيل آية مزبور فرمود: «يَجئ رَسول الله في قومه و عَليّ في قومه و الحسن في قومه و الحسين في قومه و كلّ من مات بين ظهراني قوم جاؤا معه» (همان/192، ح 332)؛ [رسول خدا با گروه و قوم خود به صحنه محشر خواهد آمد و علي(ع) در ميان شيعيان خود خواهد آمد و امام حسن(ع) را گروه او همراهي ميكنند و امام حسين(ع) جلودار گروه حسينيان است و وارد محشر ميشود و سرانجام هر كس ميان ياران و پشتيبانان بميرد آن گروه با وي خواهند آمد.

بنابراين، هر انساني كه به نداي هر كس لبيك گفت و دعوت او را اجابت و از او پيروي كرد با همان كس وارد محشر ميشود.

پيامبر اسلام(ص) ذيل آية فوق رهبران شايسته از خاندان خويش را معرّفي كرده و خطر طاغوتهايي را كه در برابر آنان جبهه ميگيرند و جامعه را به گمراهي ميكشانند گوشزد فرموده است. باشد كه ما پيرو شايستگان باشيم و صف خود را از كجراهان و گمراهان جدا سازيم. مبادا در قيامت در شمار آنان و از پشتيبانان، كارگزاران و همراهان آنان شمرده شويم.

امام سجّاد(ع) ميفرمايد: «اللهم إنّك أيَّدت دينَك في كلّ أوان بإمامٍ أقمتَه علَماً لعبادك و مناراً في بلادك، بعد أن وصلتَ حبلَه بحبلك و جعلته الذّريعة إلي رضوانك و افترضتَ طاعتَه و حذّرتَ معصيته و أمرت بإمتثال أمره و الإنتهاء عند نهيه و لا يتقدّمه متقدّم و لا يتأخّر عنه متأخّر» (نور الثقلين 3/193، ح 336)؛ [بار خدايا! در هر زمان آيين خود را به وسيلة امام و پيشوايي كه او را به عنوان نشانه و عَلَم بندگانت و جايگاه نوربخش شهرهايت برپا داشتي تأييد فرمودي و استحكام بخشيدي. پس از آن كه رشته و حبل او را به ريسمان مستحكم خود پيوستي و او را وسيلهاي به جانب خشنودي خويش قرار دادي، پيروي از او را بايسته دانستي و از نافرمانيش برحذر داشتي، فرمان به امتثال امر او دادي، همچنين باز ايستادن از نهي او را واجب شمردي و فرمودي كسي از او جلو نيفتد و كسي از او عقب نماند].

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن ج 4 (معاد در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.