-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3555 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

لطفاً قطعهاي از وصيت پيامبر اكرمو حضرت امام خميني; را بنويسيد؟

وصيت پيامبر اكرميكي از توصيههاي مهم پيامبر اكرم در اواخر عمر شريفشان درباره قرآن كريم و عترت طاهرين (اهل بيت): است. اين حديث كه متواتر از راويان اهل تسنن و شيعه نقل شده چنين است; اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله و عترتي و انهما لميفترقا حتي يردا علي الحوض من دو چيز گرانبها در ميان شما به يادگار ميگذارم; مادام كه امت اسلام به آن چنگ زنند، هرگز گمراه نخواهند شد، يكي كتاب خداوند و ديگري عترتم است. اين دو از هم جدا نميگردند تا آن كه در حوض (قيامت) بر من وارد شوند.(وسايل الشيعه، حر عاملي، ج 27، ص 204، مؤسسة آل البيت.)

وصيت حضرت امام خميني

حضرت امام خميني; اين حديث را در ابتداي وصيتنامه سياسي الهيشان آورده و پس از توضيح مختصري ميفرمايند. اكنون ببينيم چه گذشته است بر كتاب خدا، اين وديعة الهي و ما ترك پيامبر اسلاممسايل اسف انگيزي كه بايد براي آن خون گريه كرد، پس از شهادت حضرت عليشروع شد. خود خواهان و طاغوتيان قرآن كريم را وسيلهاي كردند براي حكومتهاي ضد قرآني، و مفسران حقيقي قرآن و آشنايان به حقايق را كه سراسر قرآن را از پيامبر اكرمدريافت كرده بودند و نداي انّي تارك فيكم الثقلان در گوششان بود، با بهانههاي مختلف و توطئههاي از پيش تهيه شده آنان را عقب زده و... از صحنه خارج كردند...

ما مفتخريم و ملت عزيز سر تا پا متعهد به اسلام و قرآن مفتخر است، كه پيرو مذهبي است كه ميخواهد حقايق قرآني، كه سراسر آن از وحدت مسلمين بلكه بشريت دم ميزند، از مقبره ها و گورستانها نجات داده، و به عنوان بزرگترين نسخة نجات دهندة بشر از جميع قيودي كه بر پاي و دست و قلب و عقل او پيچيده است و او را به سوي فنا و نيستي و بردگي و بندگي طاغوتيان ميكشاند نجات دهد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.