-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35550 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قرآن مجيد فلسفه نورانيت مؤمن و تاريكي تبه كار را در قيامت چگونه تشريح مي كند؟
قرآن حكيم فلسفه نورانيّت مؤمن در قيامت و تاريكي تبهكار را در قالب گفتگويي پندآموز تشريح و نكات برجستهاي را خاطرنشان ساخته، ميفرمايد: «يوم تَري المؤمنين و المؤمنات يسعي نورُهم بين أيديهم و بأَيمنِهم بُشريكم اليوم جَنّتٌ تَجري من تحتها ا لأنهر خلدينِ فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنفِقون ... مأويكم النّار هي موليكم و بِئس المصير» حديد/12ـ15؛ [روزي كه مردان و زنان با ايمان را مينگري كه نورشان پيشرو و در سمت راستشان شتابان حركت ميكند و به آنان ميگويند: بشارت بر شما امروز به باغهايي از بهشت كه نهرها زير درختانش جاري است، جاودانه در آن خواهيد ماند و اين پيروزي بزرگي است.

روزي كه مردان و زنان منافق به مؤمنان ميگويند: نظري به ما بيفكنيد، يا فرصت دهيد تا از نور شما پرتوي برگيريم. به آنان گفته ميشود به پشت سر خود بازگرديد و كسب نور كنيد. در اين هنگام ديواري ميان آنان زده ميشود كه دري دارد. درونش رحمت است و برونش عذاب.

كافران و منافقانِ چند چهره، مؤمنان را صدا ميزنند كه مگر ما با شما نبوديم؟! مؤمنان پاسخ دهند: آري، ولي شما خود را به هلاكت افكنديد و انتظار كشيديد و در همه چيز شكّ و ترديد داشتيد. آرزوهاي دور و دراز، شما را فريب داد تا فرمان خدا رسيد و شيطان شما را در برابر خداوند فريب داد. از اينرو امروز از شما غرامتي پذيرفته نميشود و نه از كافران. جايگاهتان آتش است و همان سرپرستتان است و چه بد جايگاهي است.

بنابراين، علّت سيهرويي آنان چند امر است:

1 ـ در حالي كه بيراهه ميرفتند، خود را فريب داده، بر حق ميدانستند.

2 ـ هر روز انتظار برچيده شدن بساط اسلام و سرنگون شدن پرچم آن را ميكشيدند، تا برنامههاي حياتبخش آن پايه نگيرد و چاره نسازد.

3 ـ پيوسته در حقّانيت معاد و رستاخيز در ترديد بودند.

4 ـ پيوسته دچار آرزوهاي دور و دراز و خارج از منطق و عقل بودند.

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن ج 4 (معاد در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.