-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35644 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

محل «ردّ الشمس» كجاست و اين واقعة بزرگ در مورد چه كسي اتفاق افتاده است؟
1 ـ در اين كه، محل «ردّ الشمس» كجاست، در ميان محدّثان اختلاف است. برخي، آن را در مدينه و برخي مانند «سمهودي» در محلي از «خيبر» به نام «الصهباء» ميدانند. و برخي ديگر ميگويند اين كرامت دو بار در دو محل رخ داده است.
2. اسماء بنت عميس ميگويد: پيامبر خدا، نماز ظهر را در سرزمين «صهبا» از خيبر به جا آورد، آنگاه علي را براي مأموريت به نقطهاي اعزام كرد، او آنگاه برگشت كه پيامبر نماز عصر را گزارده بود، در اين هنگام پيامبر براي نزول وحي سر بر آغوش علي نهاد و به استراحت پرداخت تا آفتاب غروب كرد، وقتي بيدار شد و از ادب امام آگاه گشت رو به درگاه الهي كرد و گفت: خدا! علي به خاطر پيامبرت خويشتن داري كرده نور خورشيد را برگردان، خورشيد در آمد و نور خود را بر كوهها ريخت و علي وضو گرفت نماز عصر را خواند، آنگاه خورشيد غروب كرد.
3. اين كرامت الهي در طول تاريخ از جهات گوناگون مورد بحث و بررسي قرار گرفته و از ميان محدثان اهل سنت چهار نفر به نام: «ابن حزم، ابن الجوزي، ابن تيميه، ابن كثير» آن را از موضواعات دانسته، در حالي كه گروه كثيري از محدثان و محقّقان از آنان، به تصحيح آن پرداخته و برخي رسالههايي در اين مورد نوشتهاند. مرحوم علّامه اميني در كتاب الغدير (الغدير: 3/126 ـ 141) با تتبع فزون از توان يك فرد، آن را از چهل و دو محدث و محقق با ذكر عبارات آنان نقل كرده است و در لابلاي سخنان آنان نكات آموزندهاي وجود دارد كه فعلاً مجال نقل آنها نيست.
4. مشكل «ردّالشمس» با مشكل «شق القمر» پيامبر گرامي(ص) يكي است و قرآن به دوميتصريح ميكند و ميفرمايد: «اقتربت الساعة وانشقّ القمر» قمر/1
5. علي(ع) از نظر تاريخ نخستين كسي نيست كه درباره او چنين كرامتي رخ داده است، بلكه طبق نقل تواريخ و احاديث درباره يوشع بن نون، وزير موسي، نيز چنين حادثهاي رخ داده است.
6. تعبير از اين جريان به «ردّ الشمس» از نظر حس ظاهري است كه شب و روز مولود حركت خورشيد است در حالي كه در واقع مولود، حركت زمين است. در اين صورت يا زمين بايد از حركت بايستد در صورتي كه كمياز وقت باقي و يا به عقب باز گردد اگر وقت تمام شده باشد.
7. سيد اسماعيل حميري (105 ـ 173) در قصيده بائيه خود معروف به قصيده «ذهبيه» درباره اين فضيلت چنين ميگويد:
رُدّت عليه الشَّمسُ لما فاتَه وقتُ الصَّلاة وقد دنت للمغرب
[خورشيد براي علي بازگشت آنگاه كه نماز عصر او فوت و مغرب نزديك شده بود.]

: آية الله جعفر سبحاني
سيماي فرزانگان ج 1

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.