-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35646 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بدا چيست؟
بدا، يكي از معارف قرآن است و آياتي درباره آن فرود آمده است و احاديثي به تشريح آن پرداخته، همچنين دانشمندان اسلامي بر صحت آن اتفاق نظر دارند و به ديگر سخن: محتواي بدا چيزي نيست كه مسلمانان آگاه از قرآن و سنت پيامبر بتوانند آن را انكار كنند، فقط از لفظ آن وحشت دارند، در حاليكه در معارف و عقايد، مضمون و محتوا مطرح است نه لفظ و تعبير.
حقيقت بدا، جز اين نيست كه انسان با اعمال نيك و بد خود، سرنوشت خود را دگرگون سازد، همچنان كه قوم يونس بوسيله توبه و انابه سرنوشت بد خود را، كه نزول عذاب الهي بود، دگرگون ساختند و عذاب را از خود دفع كردند، چنان كه قرآن كريم مي فرمايد:
«فَلو لا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لَما امنوا كَشَفنا عنهم عَذاب الخِزي في الحياةِ الدُنيا و مَتَّعنا هم الي حين» يونس/98
[چرا هيچ يك از شهرها و آباديها ايمان نياوردند كه مفيد به حالشان باشد مگر قوم يونس، آنگاه كه ايمان آوردند عذاب رسوا كننده را از زندگي آنان برطرف كرديم و تا مدت معيني آنها را بهره مند ساختيم.]
مضمون آيه، همان محتواي « بدا» است، يعني چيزي كه همه مسلمانان در آن اتفاق دارند و مي گويند فرد و جامعه ميتوانند با اعمال پاك و نيك و يا آلوده و زشت خود، سرنوشت موجود و حاكم بر خود را دگرگون سازند.
گاهي مي پرسند: محتواي « بدا» مورد پذيرش همگان است و آيات قرآني بر صحت آن گواهي مي دهند، چه آيه اي صريح تر از اين كه مي گويد:
«و لو ان اهل القري امنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون» اعراف/96
[هرگاه مردم شهرها ايمان آورده، تقوا پيشه مي كردند، قطعا” بركاتي از آسمان و زمين براي ايشان مي گشوديم، ولي تكذيب كردند پس به كيفر اعمالشان مجازاتشان كرديم]
ولي سوال اين است كه چرا از اين اصل به جمله « بدالله في قوم يونس » تعبير ميشود، چون مفاد ظاهري آن اين است كه براي خدا مخفي بود، سپس چيز جديدي آشكار گشت و اراده قطعي بر اين تعلق گرفته بود كه آنان را كيفر دهد، سپس تبدل راي به او دست داد.
پاسخ آن روشن است و آن اين كه به كار بردن اين لفظ درباره خدا، از باب « مجاز» است نه حقيقت، همچنان كه به كار بردن لفظ «مكر» و «استهزاء» در مورد خدا از باب مجاز است، چنانكه مي‎فرمايد:
« آيا از مكر و حيله خدا مطمئن گشته اند، از مكر خدا جز قوم زيانكار كسي مطمئن نمي باشد». اعراف/99
و علت به كار بردن اين جمله كه: « با مقام ربوبي سازگار نيست » اين است كه يك چنين جرياني از نظر بشرهاي عادي نوعي «بدا» است، يعني ظهور پس از خفا است، گويا بشر از ديدگاه خود سخن مي گويد.
اتفاقا؛ در حديث پيامبر، خود اين جمله وارد شده است.
بخاري نقل مي كند: «ثلاثه من بني اسرائيل: ابرص و اقرع واعمي بدا الله ان يبتليهم فبعث ملكا…» (صحيح بخاري 4/172)

: آية الله جعفر سبحاني
سيماي فرزانگان ج 2

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.