-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35648 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

تفسير صحيح آياتي مانند« الرَّحمنُ عَلَي العَرشِ اسْتَوي» كه دستاويز امثال ابن تيميه و گروه مجسّمه قرار گرفته، چيست؟
1 – اين نوع از آيات كه دستاويز امثال ابن تيميه است؛ دو نوع ظهور دارند، يكي ظهور افرادي و تصوري، و ديگري ظهور جملي وتصديقي، گروه مجسمه در تفسير اين نوع آيات، از ظهور نخست پيروي كرده، و دوميرا به دست فراموشي ميسپارند، در صورتي كه كلام عرب، و مخصوصاً فصيحان و بليغان، مالامال از مجاز و كنايه است، و در اين صورت بايد پس از ظهور افرادي و تصوري به دنبال ظهور جملي و تصديقي رفت و آنرا گرفت.
مثلاً در قرآن ميخوانيم كه يهود ميگفتند: «يَدُاللهِ مَغْلُولَة» دستهاي خدا بسته است، قرآن در پاسخ آنان ميفرمايد: «بلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ» مائده/64 [دستهاي او باز است]، ظهور مفردات آيه حاكي است كه خدا مانند بشر دو دست دارد، كه يهود ميگويد هر دو تاي آنها بسته، و قرآن ميگويد: خير هر دو تاي آنها باز است در حالي كه هيچ انسان آشنا به رموز كلام عقلاء در امثال اين موارد به دنبال ظهور مفردات نرفته، بلكه سعي ميكند ظهور مجموع جمله را كه ظهور تصديقي مينامند، به دست آورد و اگر به دنبال ظهور تصديقي كه قرائن متصل و منفصل آن را تأييد مينمايد؛ برويم؛ آيه معني ديگري پيدا ميكند و آن اينكه يهود، خدا را به عجز متهم كردند و قرآن او را قادر و توانا ميداند، زيرا بسته بودن دست، كنايه از عجز و باز بودن آن كنايه از قدرت است.
2 – اين نوع از آيات، آيات متشابهي هستند كه بايد از طريق مراجعه به آيات محكم، تفسير شوند، و قرآن در سوره آل عمران آيات قرآن را به دو قسمت كرده و ميفرمايد: «مِنْهُ آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمّ الْكِتابِ وَ اُخَرُ مُتَشابِهاتٌ» آل عمران/7 برخي از آيه ها آيات محكميهستند كه از نظر دلالت از استحكام و استواري خاصي برخور دارند و اينها ريشه و اصل كتابند و قسمت ديگر آيات متشابه هستند كه هالهاي از شبه بر آنها مستولي است و مقصود واقعي آنها چندان روشن نيست، آنگاه ياد آور ميشود: گروهي كه در قلوب آنان، انحراف است به خاطر فتنه انگيزي از آيات متشابه پيروي ميكنند.
گروه مجسِّمه اگر اهل فهم و شعور باشند بايد با توجه به اين دو نكته، مانند تمام مفسران اسلاميبه تفسير اين نوع آيات بپردازند، و از آيات متشابه، بدون ارجاع به محكمات پيروي ننمايند.

: استاد محقق جعفر سبحاني
فرهنگ عقائد و مذاهب اسلامي ج 3

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.