-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36031 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اصل جهش و اشكالات آن را شرح دهيد ؟
بـا تـوجـه بـه اينكه همه دگرگونيهاي جهان تدريجي و در خط واحدي نيستند , و دربسياري از مـوارد پديده جديدي بوجود مي آيد كه شبيه پديده پيشين نيست و نمي توان آن را دنباله حركت و دگـرگـوني سابق تلقي كرد , ماركسيستها به اصل ديگري به نام ( جهش ) يا گذار از تغييرات كـمـي بـه تغييرات كيفي تمسك كرد و چنين وانمودكرده اند كه تغييرات كمي , هنگامي كه به نقطه خاصي رسيد , موجب پيدايش تغييركيفي و نوعي مي شود , چنانكه بالا رفتن درجه حرارت آب به حد معيني كه برسد آب تبديل به بخار مي شود و هر فلزي نقطه ذوب خاصي دارد و هنگامي كـه درجـه حـرارتـش بـه آن نـقـطـه برسد , تبديل به مايع مي گردد , در جامعه هم هنگامي كه اختلافات شدت يابدو حد معيني برسد انقلاب رخ مي دهد . نـقـد :اولا در هـيـچ مـوردي كـمـيـت تبديل به كيفيت نمي شود و حداكثر اين است كه پيدايش پديده خاصي , مشروط به وجود كميت معيني باشد مثلا درجه حرارت آب تبديل به بخارنمي شود , بلكه تبديل شدن آب به بخار مشروط بوجود مقدار معيني از حرارت است . ثـانيا ضرورتي ندارد كه اين كميت لازم , در اثر افزايش تدريجي كميتهاي سابق حاصل شود , بلكه مـمـكـن است در اثر كاهش كميت پيشين تحقق يابد چنانچه تبديل شدن بخاربه آب مشروط به كاهش حرارت آب است . ثـالـثـا تـغييرات كيفي , هميشه بصورت دفعي نيست , بلكه در بسياري از موارد بصورت تدريجي حـاصـل مـي شـود , چـنانچه ذوب شدن موم و شيشه تدريجي است پس مي توان پذيرفت كه لزوم كـمـيـت خـاصـي براي تحقق برخي از پديده ها طبيعي است نه تبديل كميت به كيفيت ونه لزوم افزايش تدريجي كميت و نه كليت چنين شرطي براي همه تغييرات كيفي وو نوعي . پس قانون جهان شمولي به نام جهش يا گذار از تغييرات كمي به تغييرات كيفي وجود ندارد .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.