-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36032 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اصل نفي نفي را بيان كنيد و نقد آن را شرح دهيد ؟
منظور از اصل فوق كه گاهي به نام قانون تكامل ضدين يا تكاپوي طبيعت نيز ناميده مي شود , اين اسـت كـه در جـريان تحولات فراگير ديالكتيكي همواره ( تز ) بوسيله ( آنتي تز ) نفي مي شود و ( آنتي تز ) نيز بنوبه خود بوسيله ( سنتر ) نفي مي شودچنانچه گياه دانه را نفي مي كند و خود آن با دانـه هـاي جـديـد نـفـي مـي شـود و نطفه تخم مرغ را نفي مي كند و خود آن بوسيله جوجه نفي مي گردد , اما هر پديده نوئي كاملتراز پديده كهنه است خلاصه سير ديالكتيكي هميشه صعودي و رو به تكامل مي باشد واهميت اين اصل در همين نكته نهفته است كه جهت سير تحولات را نشان مي دهد و برصعودي بودن و تكاملي بودن جريان تحولات تاكيد مي كند . نـقـد :شـكـي نيست كه در هر دگرگوني و تحولي وضع و موقعيت سابق از بين مي رود و وضع ومـوقـعـيت جديدي پيش مي آيد و اگر اصل نفي نفي را بهمين معني بگيريم چيزي بيش ازبيان لازمه تحول نخواهد بود . امـا بـا تـوجـه به تفسيري كه براي اين اصل كرده اندو آن را مبين جهت حركت و تكاملي بودن آن دانـسـتـه انـد بـايـد گفت :تكاملي بودن همه حركات و تحولات جهان به اين معني كه هر پديده جديدي , لزوماكاملتر از پديده پيشين باشد , قابل قبول نيست آيا اورانيوم كه در اثر تشعشع تبديل بـه سـرب مـي شود , كاملتر مي گردد ؟ يا آب كه تبديل به بخار مي شود تكامل مي يابد ؟ بخار كه تبديل به آب مي شود چطور ؟ 000 آيا گياه و درختي كه مي خشكدو هيچ دانه اي و ميوه اي از آن بـاقـي نـمـي ماند كاملتر مي گردد ؟پس تكامل را هم بعنوان يك قانون كلي براي همه پديده هاي جهان نمي توان پذيرفت .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.