-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36079 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

الف) من نميتوانم به مسئله مرگ فكر كنم. چگونه ياد مرگ را زنده نگه دارم؟ ب) چگونه و چه زمان بايد نفس را محاسبه كرد. گاهي گناهانم را روي كاغذ مينويسم ولي از ترس اين كه شايد ديگران ببينند، ريا كرده و همه را نمينويسم. لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

براي اين كه به ياد مرگ باشيد بهترين راه تلاوت قرآن كريم است. قرآن آيات زيادي دربارة مسئله مرگ و زنده شدن مردگان و ... دارد. بنابراين با داشتن يك برنامة منظم حداقل روزي 50 آيه قرآن را تلاوت كنيد (چنانچه سفارش معصومين (:) نيز همين است) و ترجمه و تفسير آنها را نيز مطالعه فرماييد. ميبينيد كه آيات زيادي راجع به اين موضوع وجود دارد. در دستورات ديني ما است كه هر چند وقت يكبار به قبرستان برويد و با حضور بر مزار شهدا و گذشتگان و قرائت فاتحه براي آنها با خود بيانديشيد كه مرگ براي همة ماست و روزي ما نيز به آنها ميپيونديم. اما بايد دقت كنيد كه ياد مرگ نبايد باعث يأس و نااميدي شده و شما را نسبت به انجام كارهاي روزانه، بيرغبت كند. ياد مرگ بايد شما را اميدوار كند كه تلاشتان در اين دنيا بيفايده و بيثمر نيست و انگيزة شما را براي اطاعت و عبادت بيشتر كند. ياد مرگ بايد باعث شود تا انسان سختيها و ناملايمات را تحمّل كند و زندگي براي انسان داراي هدف گردد و از عمر خود به بهترين وجه استفاده نمايد.

اما در مورد قسمت دوم سؤالتان (چگونگي انجام محاسبه نفس) بايد بگوييم: علماي اخلاق براي تهذيب نفس و پرهيز از گناه، چهار مرحله را توصيه ميكنند: مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاتبه. يعني انسان با خود شرط بگذارد به سوي گناه نرود و در حين انجام اعمال روزمره، مراقبت لازم را رعايت نمايد، بعد هم به بررسي پرداخته، در صورت ارتكاب معصيت خود را عتاب و سرزنش نمايد. همچنين توصيه كردهاند كه پايان روز و هنگام خواب، بهترين فرصت براي اين حسابرسي نفس است. در صورت ارتكاب گناه، توبه نموده، به جبران خطا بپردازيد. به هر حال چه خوب است تا در اين دنيا هستيم اعمال خود را محاسبه كنيم تا حسابرسي فرداي قيامت آسان گردد; «حاسبوا قبل ان تحاسبوا».

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.