-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36146 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قرآن كريم مسئله «معاد» را چگونه توصيف ميكند؟
آيات قرآن، به روشني گواهي ميدهد كه معاد انسانها تنها روحاني نبوده بلكه روحاني و جسماني است و جسمي كه روح به آن تعلق خواهد گرفت همان جسم عنصري است كه مبدأ يك رشته فعل و انفعالات فيزيكي و شيميائي است. ما از ميان آيات فراوان قرآن، تنها به نقل بخشي اندكي اكتفاء ميكنيم.
يك رشته از آيات آسماني قرآن، در پاسخ كساني كه زنده شدن استخوانها را امري محال ميپندارند، چنين ميفرمايد:
«قُلْ يُحْييِهاَ الَّذي اَنشَأَها اَوَّلَ مَرَّهٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَليمٍ» يس/79.
[بگو آن كس كه آنها (استخوانها) را براي بار نخست آفريد، ديگر بار آنها را زنده ميكند و او به هر آفريدني دانا است (در اين مورد به قرآن كريم سوره،صافات، آيه 15 تا 17 نيز مراجعه شود)].
«اَيَحْسَبُ الانْسانُ اَنْ لَنْ يَجْمَعَ عِظامَهُ بَلي قادِرِينَ عَلي اَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ» قيامت/3-4.
[آيا انسان ميپندارد ما استخوانهاي او را جمع نخواهيم كرد! چرا ما توانائيم. بنان (انگشت نشانه) او را (ديگر بار به گونهاي دقيق و همآهنگ) بازسازي ميكنيم.[
دستة ديگري از آيات، گواهي ميدهند كه انسان هنگام قيامت، از قبر برخاسته و پاي محاسبه ميآيد.
«َافَلا يَعْلَمُ اِذا بُعْثِرَ ما في الْقُبُور» عاديات/9.
[آيا آدمي نميداند، هنگامي را كه آنچه در قبرهاست برانگيخته ميشود.]
در سوره يس آمده:
«وَ نُفِخَ في الصُّورِ فَاِذاهُمْ مِنَ الاَجْداثِ الي ربِّهمْ يَنْسِلُونَ» يس/51.
[هنگام قيامت در صور دميده ميشود پس ناگهان آدميان از قبرها به سوي پروردگار خود ميشتابند(به همين مضمون آياتي ديگر نيز وارد شده است، به سوره قمر، آيه 7، سوره معارج، آيه 42، سوره انفطار، آيه 3، انشقاق، آيه 3و4 سوره زلزال،آيه 2، سوره روم، آيه 24، سوره حج، آيه 7و سوره ق آيه 3و4 مراجعه شود).]
قرآن در آيات مختلفي و به شيوههاي گوناگوني بر امكان تحقق زندگي مجدد انسان استدلال ميكند.
گاهي از طريق ايجاد توجه به زندگي نخست، بار دوم بانشان دادن صحنه رستاخيز در زمينهاي مرده و ديگر بار با ارائه نمونههائي از احياء مردگان امكان معاد استدلال ميكند در مرتبه چهارم از احياء برخي از مردگان مانند عُزيز و يا مرده نمايان مانند خفتگان شهرافسوس (اصحاب كهف) و نيز زنده شدن مرغاني كه به وسيله ابراهيم (ع) سر بريده شد سخن به ميان ميآورد.
اين آيات به روشني گواهي ميدهد كه حيات مجدد انسان، با بدن عنصري و مادي همراه خواهد بود.

معاد انسان و جهان
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.