-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36147 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا «معاد» اعادة معدوم نيست؟
اين پرسش مربوط به اعصار پيش از عصر لاوازيه است، عصري كه مردم تصور ميكردند در فعل و انفعال فيزيكي و شيميائي جهان قسمتي از ماده و معدوم ميگردد و قسمت كمي از آن به صورت ديگري ميماند.
ولي لاوازيه فرانسوي، در سال (1775 ميلادي) حقيقتي را اعلام كرد كه كاملاً تازگي داشت مبني براين كه برخلاف پندارگروهي هرگز چيزي درجهان معدوم و چيزي (ماده جديدي) نيز موجود نميشود، قبلاً تصور ميكردند هيزمي كه ميسوزد به يك جرم لطيف بيوزن (آتش) تبديل شده و اندكي دود از آن برخاسته و متفرق و معدوم گشته است و تنها باقي مانده آن، مقدار كمي خاكستر است، ليكن لاوازيه ثابت كرد كه اجرام از بين رفتني نيست و حاصل جمع و زن اجسامي كه در يك فعل و انفعال شيميائي يا حياتي وارد و خارج ميشود، از دو طرف، مساوي است فعل و انفعالهاي شيميائي و پديدههاي فيزيك و آثار حياتي نه چيزي را معدوم و فاني ميكند و نه بروزن عالم، مثقالي ميافزايد، عالم از لحاظ جرم يا به عرف ما از لحاظ وزن، ثابت است ولي صورتها همواره در حال تكوّون و فنا ميباشد.
اين قانون يا اصل را كه در حقيقت اولين نداي انكار فنا و اعلام ابديت از زبان بشر است، اصل بقاي ماده ميگويند.
زيرا اين شيمي دان در نتيجه آزمايشهاي مشهوري دريافت كه در طبيعت چيزي موجود و چيزي نابود نميگردد و باوجود اعمال شيميائي، جرم (وزن) اجسام ثابت است.
امروزه قانون لاوازيه به نام اصل بقاي جرم و عنصر مشهور است يعني در ضمن تركيب شيميائي، مولكولهاي اجسام شكسته ميشود اما چون جنس و شماره اتمها تغيير نميكند، جرمشان هم ثابت ميماند (نقل از راه طي شده صفحات 196، 203، 204).
بنابراين، خود بشر با كشف اين قانون (بقاءماده) جاده امكان ابديت انسان و جهان را صاف كرد و نداي پيامبران را كه همگي ميگفتند: شما براي بقاء ابديت و نه فنا و نابودي آفريده شدهايد، كاملاً تأييد كرده و از طرف ديگر اشكال ديرينه بشر را (مرگ انسان ماية فناء قسمتي از ماده و اجزاء بدن او است و در روز رستاخيز خداند بايد اجزاء نابود شده را از نو بيافريند) پاسخ گفت و ثابت كرد كه قيامت جز شكل گيري اجزاء ماده و صورت سازي آن چيزي ديگري نيست و اصلاً از انسان چيزي نابود نميشود كه به اعاده معدوم نيازي باشد، به اميد روزي كه انسان، گامهاي تازهتري دربارة حل رازهاي رستاخيز انسان و جهان بردارد.
باش تا صبح دولتت بدمد كاين هنوز از نتائج سحر است
بايد يادآوري كنيم كه قانون بقاء ماده هرچند به وسيله شيميدان معروف فرانسه كشف شده، ليكن قبلاً به صورت گستردهتري به شكلي كه تمام انواع موجودات از مادي و مجرد را در برميگيرد، در فلسفه اسلامي مطرح بودهاست زيرا از ديدگاه فلسفه، عروض عدم بروجود محال است و وجود از آن نظر كه وجود است، قابل پذيرش نيست و بالعكس معدوم از آن نظر كه عدم است، پذيراي وجود و هستي نيست.
عارف معروف شيخ شسبستري در گلشن راز ميگويد:
عدم موجود گردد اين محالست وجود از روي هستي لايزال است

معاد انسان و جهان
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.