-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36148 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

سوال: نفخ صور ورستاخيز، در چه زماني رخ ميدهد؟
جواب: آيات قرآن به روشني گواهي ميدهد كسي جز خدا از رستاخيز آگاه نيست و در اين باره آياتي وارد شدهاست كه به ذكر يك آيه اكتفا ميكنيم:
«يَسْئَلُونَكَ عَنِ السّاعَهِ اَيّانَ مُرْ ساهاقُل اِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي» اعراف/187.
[از وقت رستاخيز از تو سؤال ميشود، بگو آگاهي بر وقت قيامت تنها نزد خدا است.]
وقتي جهان در آستانه رستاخيز قرار گرفت، نفخ صور كه به معني دميدن در شيپور است، تحقق ميپذيرد واين كار دوبار عملي ميشود، در مرحله نخست آن كه در آسمانها و زمين است و به اين نفخ صعق ميگويند و در مرحله دوم، از قبرها به سوي محشر ميشتابند كه به آن نفع بعثت ميگويند «وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَاذاهُمْ مِنَ الاَجْداثِ اِلي رَبَّهِمْ يَنْسِلُونَ» يونس/52 [در صور دميده ميشود، ناگهان مردم از قبرهاي خود به سوي پروردگار خويش ميشتابند.] و هر دو اصطلاح از آيات قرآن اتخاذ شده است.
در نفخ صور نخست به همه جهان و جهانيان خطاب ميشود كه حكومت از آنِ كيست «لِمَنِ الْمُلْكُ الْيوم در پاسخ گفته ميشود للهِ الْواحِدِ الْقهارِ» غافر/16
باز در اينجا يادآور ميشويم كه حقيقت اين دميدن در شيپور براي ما روشن نيست و اين يكي از حقائق غيبي است كه بايد به آن ايمان آورد.
پايه آگاهي ما از آن جهان، بسان آگاهي جنين از جهان خارج از شكم مادر و به اندازه آگاهي و درك جوجه در ميان تخممرغ از جهان محيط بر آن است.
اصولاً حقائق و عينيات آن جهان به قدري عظيم و وسيع است كه الفاظ محدود بشر را ياراي تشريح آن حقائق نيست، خدا بايد با بشر با الفاظ محدود او سخن بگويد، در حالي كه الفاظ بشر نارساتر از تفهيم اين حقائق بلند و عظيم ميباشد در اين صورت، چارهاي جز اين نيست كه آن حقائق علمي در قالب محسوس بشر ريخته شده و تفهيم گردد.

معاد انسان و جهان
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.