-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36150 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ديدگاه « ابوعلي سينا» درباره معاد چيست؟
در حقيقت معاد جسماني مورد قبول شيخ جدا از معاد مورد نظر فارابي نيست آنجا كه ميگويد: به نظر ميرسد كه آنچه را كه برخي از علما گفتهاند درست واستوار باشد آنگاه نظريه وي را چنين نقل ميكند: نفوسي كه از بدنها جدا ميشوند و در آنها گرايش و توجه به جهان بالا نيست، نه كمالي دارند كه با آن كمال خوشبخت شوند و نه شوق به كمال دارند كه بخاطر محروم بودن از آن بدبخت گردند، بلكه تمام فعاليتهاي نفساني آنان متوجه جهان پايين و مجذوب عالم اجسام است، و از طرفي در موجودات سماوي و مواد آسماني مانعي نيست كه موضوع فعاليت چنين نفوسي باشد، در اين صورت چنين انساني آنچه را كه از احوال اخروي معتقد بود، ادراك ميكند و اين اجرام سماوي، وسيله تخيل و تحقق صور آنها مي شود و بدين وسيله اين نفوس آنچه را كه در دنيا به آنان گفته بودند، از احوال قبر و رستاخيز و پاداشهاي اخروي و عقابهاي موعود، مشاهده و دريافت ميكنند.
تصور نشود كه اين صور خيال كه در رستاخيز مشاهده ميشود، از صورتهاي حسي ضعيفتر است بلكه از نظر تاثير و صفا برتري دارند، همچنانچه صورتهاي رؤيايي بالاتر از صورتهاي حسي است از اين گذشته، صورتهاي اخروي از نظر استقرار، از صورتهاي رؤيايي نيز پايدارتر ميباشند زيرا به خاطر برطرف شدن موانع تجرد و صفاي قابل (بدن سماوي و يا بدن دخاني و هوايي) اين صور استوارتر خواهند بود.
اصولا در عالم بيداري و در عالم رؤيا، انسان صور ذهني را درك ميكند نه واقعيت خارج را، چيزي كه هست در عالم رؤيا، توجه به صور از درون آغاز ميگردد و در عالم بيداري از خارج شروع ميشود و آنگاه كه صورتها در نفس ترسيم يافت، ادراك مشاهدي تحقق مييابد و بالاخره آنچه مايه لذت و يا سبب آزار است صورتهاي ذهني است نه موجود خارجي.
اين قسمت از كلام شيخ مربوط به سعادت و شقاوت هاي پايين نسبت به نفوس ناقص است اما نفوس تكامل يافته، از اين اوضاع و احوال دورند و خود به خود و بدون بدن، به كمالات ذاتي نائل ميآيند و در لذت حقيقي فرو ميروند و از نگرش به عالم پستتر (دنيا) و جهاني كه در آن زندگي ميكردند دوري ميجويند و اگر هم آثاري از اين نوع گرايش در وجود آنان باشد، به خاطر همين گرايش رنج ميبرند و از كاروان (عليين) عقب ميمانند تا اين حالت و گرايش از آنان زائل گردد.(شفاء مقاله 9
ص 431)
همين طور كه ملاحظه ميفرماييد انسانها در نظر شيخ بر دو نوعند:
1ـ گروهي كه گرايش خود را از بدن قطع كرده و متوجه عالم عقل بوده و از طريق لذتهاي عقلاني كه درك عالم بالا است و يا محروميت از اين لذتها كيفر و پاداش ميبينند.
2ـ گروهي ديگر كه از نظر تكامل به حدي نرسيدهاند كه علائق خود را از بدن و جهان ماده قطع كنند، نفس آنان به جسم فلكي و يا به بدن هوايي و دخاني تعلق مي گيرد و در همين حالت مطابق ملكات خود، صورتهائي را ادراك ميكنندكه اين صور به خاطر نوراني ويا ظلماني بودن، براي آنان پاداش و كيفر به حساب ميآيند.
از اين بيان روشن ميشود كه قسمت اخير كلام شيخ كه درباره استواري صور خيالي سخن ميگويد و با مقايسه صور اخروي با صور رؤيايي، و حسي، قسم نخستين را پايدارتر ميداند، نظر جديدي نيست، بلكه توضيح نظر فارابي است. بنابراين آنچه از ظاهر كلام صدرالمتالهين استفاده ميشود ( كه اين خود يك نظريه جداگانه است)، صحيح و استوار نميباشد، بلكه در اينجا يك نظريه است كه فارابي و شيخ و به نقل صدرالمتالهين غزالي نيز آن را برگزيده است.

منشور جاويد ج 9
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.