-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36161 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

سكرات موت ، برزخ و قيامت كودكان چگونه است و اين كه آيا مانند افراد به تكليف رسيده از ثواب برخوردار مي شوند يا خير ؟
بايد توجه داشت كه افراد به تكليف نرسيده و يا آناني كه از وجود عقل محرومند و نيز افراد قاصر به طور تخصصي و از ابتداء خارج از بحث معاد هستند آن چنانكه در هنگام حيات مورد خطاب فعلي و تنجزّي خداوند متعال نمي باشد و آناني مسؤلند كه مكلف و عاقل بوده و در درك خطاب الهي و تكليف شرعي قاصر نباشند بنابراين براي كودكان سكرات موت ، برزخ و قيامت به آن معنايي كه براي مكلفين وجود دارد نيست . و ديگر اينكه حالات آدميان در سكرات موت ، برزخ و قيامت و مسأله ثواب و عقاب وابسته به كيفيت اعمال ، ايمان و كفر و اخلاقيات آنهاست به همين جهت كودكان ، محرومين از وجود عقل و قاصرين خارج از اين مطلب هستند البته قاصرين داراي عقل را شايد مكلف به مسايلي بدانيم كه براي عقل انجام و ترك آنها بديهي و روشن است و نيازي به بيان شرع ندارد ( مانند ترك ظلم و اجراء عدالت ) زيرا عقل رسول باطني است .
البته افراد فوق به جهت وجود روح مجرد ، بعد از مرگ باقي اند و به تفضل الهي در جايگاه مناسب و شأن خودشان هستند . و بايد توجه داشت ، كه بين كودكان متولد شده از كافرين و مسلمان تفاوت وجود دارد ، چنانكه در ميان كودكان مسلمان آناني كه از پدر و مادر صالح و خوب تولد يافته اند و احياناً اعمال نيكي نيز انجام داده اند با آناني كه از پدر و مادر فاجر متولد شده باشند و يا اعمال زشتي را مرتكب شده باشند ، تفاوت در مقام وجود دارد . و آن تفاوتها اولاً به لحاظ همان تفاوت در وجود تكويني آنهاست . نه به لحاظ فعليت ارادي مقام انساني ، شايد آن دسته از كودكاني كه متوجه خوب و بد هستند . و به خوبيها عمل مي كنند ، هر چند مكلف نيستند ولي خداوند از روي تفضل به آنان ثواب بدهد . ولي آنان را به جهت انجام بديها مؤاخذه نفرمايد .
زراره از امام باقر ( عليه السلام ) سوال كرد : مستضعف كيست ؟ آن حضرت فرمودند : هو الذي لايهدي حيله الي الكفر فيكفر و لايهدي سبيلا الي الايمان ، لايستطيع ان يؤمن ان يكفر فهم الصبيان ومن كان من الرجال و النساء علي مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم .
{P - اصول كافي ، ج 2 ، ص 404 . P}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.