-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36162 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا قبض روح همگان به دست عزرائيل است ؟
قرآن گرفتن روح را ، در يك جا به خدا نسبت داده ، مي فرمايد : « اللَّه يَتَوفّي الأنفس حين مَوْتِها ؛ خداوند به هنگام مرگ جانها را مي گيرد . »
{P - سوره زمر ، آيه 43 . P}
و در جاي ديگر جان گرفتن را كار ملك الموت ( =عزرائيل ) دانسته ، مي فرمايد : « قل يَتوفّيكم مَلَكُ الموت الذي وكّل بِكُم ؛ به مردم بگو ، جان شما را ملك الموت مي گيرد ؛ همان فرشته اي كه مأمور و موكّل به شما است . » و{P - سوره الم سجده ، آيه 11 . P}
در جايي ديگر نيز آن را به فرشتگان نسبت مي دهد و مي فرمايد : « تَوَفَّته رُسُلُنا ؛ فرشتگان فرستاده ما جانها را مي گيرند . »
{P - سوره انعام ، آيه 61 . P}
اين سه آيه با يكديگر ناسازگار نيستند ؛ زيرا ملك الموت نيز مأمور خداست كه در قرآن با جمله « وكُلِّ بِكُم . » به اين مأموريّت اشاره شده {P - سوره سجده ، آيه 11 . P}
است ؛ همان گونه كه فرشتگان نيز مأمور خدايند و با كلمه « رُسُلُنا » به اين حقيقت اشاره شده است .
بنابراين ، گيرنده اصلي جانها خداست و ملك الموت و فرشتگان از سوي خداوند مأمور اين كارند و بنابر فرموده امام صادق ( عليه السلام ) : « ملك الموت ياراني از فرشتگان دارد كه در اطراف عالم جانها را مي گيرند و بدو مي سپارند و او همه را به خداوند تقديم مي كند . »
{P - بحارالانوار ، ج 6 ، ص 144 . P}
پس ، نسبت جان گرفتن هم به خدا و هم به ملك الموت و هم به فرشتگان درست است ؛ چنان كه نوشتن را مي توان هم به انسان و هم به دست و هم به قلم نسبت داد . در چنين جايي مي توانيم بگوييم قلم نوشت يا دست نوشت يا انسان نوشت ؛ زيرا قلم در اختيار دست و دست در اختيار انسان است . فرشتگان نيز در اختيار ملك الموت و ملك الموت در اختيار خداست و به هر حال منافاتي در ميان نيست .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.