-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36315 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا معاد امر محالي است و عقل آن را رد مي نمايد ؟
معاد و بازگشتي كه در اديان الهي مطرح است ، از اموري نيست كه عقل آن را محال بشمارد . توضيح اينكه عقل يك سلسله امور را محال مي داند ؛ مانند اجتماع نقيضين ؛ يعني يك چيز در آن واحد و در مكان واحد نمي تواند هم باشد و هم نباشد ؛ ولي اينكه انسان ها پس از اينكه مردند و اجزاي جسدهاي آنان از هم پاشيد و يا سوخت و خاكستر آنها بر باد رفت ، در قيامت عناصر آنها جمع شده و جسم آنان را تشكيل دهد و روح به آنها تعلّق گيرد ، به هيچ وجه محال نيست . آري ؛ نياز به يك علم و قدرت غيرمحدود و گسترده اي دارد ، كه آن علم و قدرت خداوند است . از اينرو هيچ كس از دانشمندان و متفكّران بشري براي محال بودن معاد دليلي نياورده است . منكران معاد هم كه در زمان نزول قرآن بودند ، به دليل استبعاد آن را منكر مي شدند ؛ مثلاً نقل شده است كه ( ابيّ بن خلف ) نزد پيامبر ( ص ) آمد و استخوان پوشيده اي را در دست داشت . به هم فشرده تا نرم شد ، گفت چه كسي اين استخوان ها را زنده مي كند ؛ در حالي كه اين چنين نرم شده است ؟ آيه اي در پاسخ وي آمد : « . . . قل يحيها الذي انشاها اول مرة و هو بكل خلق عليم . . . ؛ بگو اينها را حيات مي بخشد آن كسي كه آنها را در اول بار پديد آورد و او به هر آفرينشي دانا است » . و در{P - سوره يس ، آيه 79 . P}
برخي از آيات قرآن آمده كه باز گرداندن آسان تر از آفريدن اولي است .
وقتي ثابت شد كه مسأله معاد از نظر عقل محال نيست ، دليل براي وقوع لازم دارد و دليل بر وقوع آن ضرورت اديان و كتاب هاي آسماني مخصوصاً قرآن است ، و قرآن در ده ها آيه اين مسأله را يادآور شده است . با اين وصف روشن مي شود كه معاد يك امر خيالي نيست ، بلكه حقيقت دارد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.