-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36397 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

پاسخ اين اشكال چيست كه برخي مي گويند: «بزرگترين معجزه ها تنها مي توانند وجود رابطه با نيرويي مافوق بشر را ثابت كنند، نه رابطه با خدا را»؟
اين كه معجزه، نشانه اي است بر نبّوت كه خداوند متعال آن را تنها به پيامبران خود عطا كرده است، از استدلال زير ثابت مي شود:
خداوند، حكيم است و آنچه را بي حكمت باشد، انجام نمي دهد. او اراده كرده است كه مردم راه هدايت راست را بازيابند و به گمراهي و كفر آنان راضي نيست.
معجزه نشانه اي است بر درستي ادّعاي پيامبري. ما، انسانها از حقيقت وحي و چگونگي ارتباط پيامبران با خداوند و نيز عصمت آنان جز به واسطه معجزه نمي توانيم آگاه شويم تا نبوّتشان برايمان ثابت شود و معجزه در صورتي كه دارنده اش داراي دو ويژگي باشد ثابت كننده ادعاي نبّوت است اوّل اين كه پاك و بي گناه باشد و چيزي پست و ناپاك در او نباشد، زيرا در اين صورت مردم از روي گردان خواهند شد. دوّم اين كه

ـ790ـ
تعاليمش با عقل و فطرت سازگار باشد، زيرا در غير اين صورت و خردمندان آن را نخواهند پذيرفت. پس اگر اين دو ويژگي موجود باشد به مردم در برابر تعاليمش سر فرود خواهد آورد و قلبها مطيعش خواهند شد.
اگر كسي ادّعاي پيامبري كند و ادّعايش دروغ باشد، دادن توان معجزه به او، بر خلاف حكمت است; چرا كه خداوند هدايت مردم را مي خواهد نه گمراهي آنان را. بنابراين، توانا ساختن چنين كسي برآوردن معجزه، در انداختن مردم به وادي گمراهي و مانع در برابر هدايت آنان است و از خداوند حكيم كه هدايت و رستگاري بندگان خود را اراده فرموده است، چنين كاري سر نمي زند(1). و اين سرّ دلالت معجزه بر ارتباط شخص صاحب معجزه با خداوند و انجام امور خارق العاده به اذن و خواست آن ذات بي همتاست.

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - استاد جعفر سبحاني، الالهيات، ج 2، ص 88.

ـ791ـ
             نبـوّت
             اعجاز انبياء                         حكمت معجزه                          

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.