-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36424 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

در مورد معراج توضيح دهيد.

در دو مورد در قرآن دربارهء معراج سخن به ميان آمده است : يكي در ابتداي سورهء اسرا: .(1)

در سورهء نجم نيز آمده است : .(2)

روايات فراواني در زمينهء معراج در كتب روايي موجود است .

امام صادق 7فرمود: .(3)

پيامبر6فرمود: .(4)

پيامبر6فرمود: .(5)

در روايت ديگر آمده است :

گروه ديگري بودند كه آتش وارد دهانشان مي شد و از عقبشان خارج مي شد! جبرئيل گف : اينان كساني هستند كه اموال يتيمان را مي خورند. گروه ديگر بودند كه از بس شكمشان بزرگ بود, نمي توانستند از جا برخيزند. جبرئيل گفت :اينان رباخواران اند و هر روز صبح و عصر بر اينان آتش جهنم عرضه مي شود, مانند آل فرعون و آرزو مي كنند: روزقيامت برپا شود.

سپس به آسمان هاي ديگر رفتم و پيامبران را ديدم و سپس در نهر كوثر غسل كردم و بعد وارد بهشت شدم و نهرها ودرخت ها و حورالعين ها را مشاهده كردم و سپس به سدرة المنتهي رسيدم و صداي اذان را شنيدم و در آن جا امام جماعتِ ملائكه شدم , همان طور كه در بيت المقدس امام جماعت انبيا شدم و مقدار نمازهاي پنج گانهء شبانه روز رادريافت كردم و به من گفته شد: هر كس از امّت تو قصد كار خيري كند, براي او ده برابر مي نويسيم و هر كس قصد كاربدي كند و آن را انجام دهد, آن كار بد را ثبت مي كنيم و اگر انجام ندهد, هيچ بر او نمي نويسيم >.

امام صادق 7فرمود: .(6)

البته در روايات مطالب ديگري دربارهء معراج هست .

(پـاورقي 1.اسراء (17 آيه 1

(پـاورقي 2.نجم (53 آيهء 12ـ 18

(پـاورقي 3.علامهء مجلسي , بحارالانوار, ج 8 ص 197

(پـاورقي 4.همان , ص 180

(پـاورقي 5.همان , ج 18 ص 317

(پـاورقي 6.بحارالانوار ج 18 ص 319ـ 331 با تلخيص و ترجمهء آزاد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.