-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36457 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه فرقي ميان دو نفر، كه يكي مؤمن و ديگري كافر است و هر دو كار خوب انجام مي دهند، وجود دارد؟
اگر عملي را تحليل كنيم به دو گونه قابل تصوّر است:
1. عملي كه با گذر از دو مرحله «شناخت» و «احساس و انگيزه» صورت مي گيرد;
2. عملي كه چنين نيست.
عملي كه با مقدّمات فوق انجام شود داراي ارزش است; به عنوان مثال عمل كسي كه با انگيزه خدايي دستي بر سر يتيمي مي كشد با عمل كسي كه چنين پشتوانه اي نداشته باشد متفاوت است; زيرا هر چند نتيجه عمل هر دو كه احساس محبّت از سوي يتيم است يكي مي باشد; ليكن عمل يكي براي خداست و انجام دهنده آن انتظاري ندارد; امّا عمل ديگري مي تواند به طمع مال يتيم بوده باشد.
اگر اعمال، چنان پشتوانه اي نداشته باشد چه ضامن اجرائي اي خواهد داشت؟
اگر بايد خوبي كنيم جاي اين پرسش هست كه براي چه بايد خوب بود؟
«آنجا كه صبر نيست چه خوبي و چه زشتي!» در دنيايي كه ناظري وجود ندارد، خوبي مبنا ندارد.


ـ2140ـ
بر اين اساس ملاك، عمل نيست; ملاك انگيزه و پشتوانه عمل است و آن انگيزه الهي است كه ضامن اجرايي اعمال فرد و جامعه است; چرا كه حضور نامحدود و احاطه الهي راه را بر انجام اعمال خلاف در سطح تمامي جامعه مي بندد. گيريم كه تعداد معدودي آن قدر خوب باشند كه هيچ خطايي انجام ندهند; امّا اين امر چه تأثير در جامعه به طور عام مي تواند داشته باشد؟
زيرا عموم افراد جامعه پيرو اخلاقي هستند كه پشتوانه و ضمانت اجرايي داشته باشد و چه ضمانت اجرايي بالاتر از حضور نامحدود خداوند و ثواب و عقاب انسان در اين دنيا و از آن مهمتر در آخرت؟
در كلامي از اميرمؤمنان آمده است: «دينكم دينكم فانّ الحسنات في غيره لايقبل و انّ السيّئات فيه يغفر; دين تان را، دين تان را مواظبت كنيد; زيرا نيكي هايي كه از غيرمسير دين باشد، قبول نمي شود]چون پشتوانه اي ندارد[ امّا اگر در راه دين باشيد، حتّي بدي هاي شما مورد مغفرت و جبران قرار مي گيرد».

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2141ـ
             اخـلاق و تربيت، اطاعت و عبادات
             نقش عبادات در تربيت            انواع عبادات                نماز

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.