-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36459 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ميزان چيست؟
شهادت گواهان به منزله گزارشهائي است كه از طرف بازجويان به محكمه تقديم ميگردد و از اين طريق پرونده براير برسي و اظهارنظر آماده ميشود تا حكم دادگاه صادر گردد. در هر دادرسي بايد، ميزان و وسيله سنجش صحيحي دركار باشد كه بتوان با آن قانون را برمورد محاكمه تطبيق كرد، اين وسيله سنجش همان ميزان است كه در قرآن و احاديث اسلامي وارد شدهاست و مقصود از ميزان در آخرت قوانين عدل الهي است كه وسيله ششناسائي صالحان از غير آنان است و اين حقيقتي است كه امام صادق (ع) در حديثي به آن تصريح فرمودهاند:
مردي از آن حضرت پرسيد، آيا اعمال بشر در روز رستاخيز توزين نميشود؟ امام (ع) فرمودند: نه عمل جسم نيست تا كشيده شود، آن كس نياز به توزين دارد كه از شماره اشياء و سنگيني و سبكي آنها آگاه نباشد، ليكن چيزي برخدا مخفي نيست.
سائل پرسيد پس معني ميزان چيست؟ آن حضرت فرمود: عدل و دادگري است.
گذشته براين حديث، ميزان در لغت عرب به معني وسيله سنجش است و اگر به ترازو و باسكول، ميزان ميگويند، به اين دليل است كه به وسيله آن، اجسام سنجيده ميشود، بنابراين، ميزان به معناي ترازو نيست تا انتظار داشتهباشيم در روز رستاخيز، ترازوي كفه داراي در وسط محشر نصب گردد و اعمال انسان را در كفه ترازو بگذارند و بكشند، بلكه مقصود از آن سنجشي خاص است كه ميتواند نيكوكار را ازبدكار پاكدامن را از ناپاك تميز دهد، حالا اين وسيله چگونه است، آيا همان موازين عدل الهي و قوانين راستين و صحيح او است و هر عملي كه با چنين مقياسي تطبيق كرد شايسته و گرنه ناشايسته است، يا اين كه در آن جهان يك رشته سنجشهاي ويژه و از امور غيبي است كه بايد به آن ايمان آورد، حقيقت آن براي ما روشن نيست.
درگذشته ميزان عبارت بود از يك ترازوي دوكفه كه فقط ميتوانست برخي از اجسام را بسنجد، ولي اكنون، براثر پيشرفت صنايع، ابزارهاي سنجشي اختراع شدهاست كه حتي ميتواند درجه هوا و خون و ميزان جريان برق را نيز كنترل كند، و بر همه اين ابزار لفظ ميزان اطلاق ميشود، بنابراين، چه مانعي دارد كه در رستاخيز، ميزان و وسيله سنجشي وجود داشته باشد كه بتواند اعمال انسان را از نظر خوبي و بدي با دقت و عدالت وغير قابل وصفي كنترل كند و بلافاصله براساس اين ارزيابي دقيق حكم صادرشود:
« وَنَضَعْ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَهِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً» انبياء/47.
[ميزانهاي عادلانه را روز قيامت برپا ميداريم پس هيچ كس در آن روز ستم نميشود.]

معاد انسان و جهان
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.