-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36462 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آ يا خداوند در روز قيامت به اعمال بندگان يكي يكي رسيدگي مي نمايد و آ نها را مؤ اخذه مي نمايد مثلاً مي گويد تو چرا فلان كاررا كردي و چرا فلان كار را نكردي اين توجيهش چيست و آ يا اين نگرش با شأ ن و عظمت خداوند سازگار است ؟
اصولاً يك بحث راجع به مؤ اخذه است و بحث دوم در عظمت خدا . در ميان عامه مردم اصطلا حي رايج است كه خدا كريم است عظيم و بخشنده كه صحيح هم مي باشد و جز ء اعتقادات مسلم قرآني است و يكي هم از تصريحات قرآن بشارت به ثواب و دوري از عذاب است كه منكر هر كدام بشويم منكر تصريحات قرآن شده ايم .

بنا بر اين خداوند ذات بي نهايت است همينطور از صفات ديگر خداوند عدالت و حكمت اوست و رحمت و غضب است .
اما نكته مورد توجه كه در سؤ ال جمع بين دو صفت عدل و عظمت است .
1- خداوند بالا ترين مرتبه اختيار و قدرت را دارد .
2- هر كار غير ممكن را مي تواند انجام دهد .
3- اما آنچه را انجام مي دهد به اراده اوست .
4- اراده او گزافي و بيهوده نيست.
5- اگر اراده الهي به آفرينش انسان ( كه منشأ بيشترين خيرات است ) در شرايط خاص تعلق گرفته و انسان را با اختيار و اراده به تكا ليفي امر كرده و از امور ي نهي شده است و وعده ثوات و عقاب هم داده شده چون تكليف بدون وعده لغواست بنا براين عدالت در سه موضوع بايد حتماً باشد اگر نباشد نقص است.

1- عدالت در تكيف : آنچه كه بعنوان واجبات امر شده در توان انسان باشد .
2- عدالت درقضاوت: استحقاق افراد براي انواع پاداش ثواب و يا كيفر عذاب انجام مي گيرد.
3- عدالت در مقام پاداش و كيفر: چون هدف نهائي خلقت معلوم شده . لذا كسي كه براي رسيدن به نتيجه عمل خوب و بد آ فريده شده است. اگر او را بر خلاف اقتضاي عملش پاداش يا جزاء بدهند خلاف عدالت است ( چه كم چه زياد) اگر اين دقت نباشد جاي اشكال است.
امابحث شفاعت ، پذيرش توبه ومراتب عفو بندگان در( دنيا ، برزخ ، قيامت ) درجاي خودش قابل بحث ودقت است وياابنكه مرادازكيفر چيست؟ ممكن است دوري ازرحمت خداباشد. متن سقوط ازكمال انسانيت ، عدم توجه وتوفيق ارعبادت ، دوري ازمحبت به اولياء وبندگان صالح خدا ، مجالست نداشتن باعلماء رباني و… باشدكه بدترين عذاب است .
البته فشارهاي روحي ورواني وياحتي جسمي جزء تصريحات قرآني است وجزءعقايدمسلمانان است .
خذوهُ فغلّوه ثم الجحيم صلّوهُ ( دستگير كنيد، به زنجير بكشيدوبه آتش بيندازيد) ونميشود منكرشد.
نكته :عظمت ورحمت بي پايان خداوند ياسبقت رحمت خدابرغضبش بايد موجب اميد وتوبه باشد نه اينكه موجب بي باكي انسان درورود به درنافرماني ومعصيت خداوند . لذا خوف ازعذاب الهي ازصفات نيكوي انبياء واولياء است .
مؤيده موضوع دوآيه ازقرآن جهت نمونه( سوره الحاقه آيه30 ) دردقت درريزودرشت عالم ذكر ميكنم :
يا بُنيّ اِنها اِن لَك مثقالَ حبه من خردل منكن في صخرهٍ او في السماء اوفي الارض يات بها اِن الله لطيف خبير ( لقمان آيه 16 )
پسرم: اگربه اندازه سنگيني دانه خردلي (عمل خوب وبد) باشددردل سنگي يادرگوشه اي ازآسمانها وزمين قرار گيرد خداوند آنرا ( درقيامت براي حساب ) ميآورد خداوند دقيق وآگاه است .
فَمَن يعمل مثقال ذرهٍ خيراً يره ومن يعمل مثقال ذره شراً يره ( سوره زلزال آيه 4)
هركس به اندازه سنگيني ذره اي كار خير انجام دهد آنرا مي بيند وهركس به اندازه ذره اي كار بد كند آن را مي بيند.
{معناي ذره: يكي ازآنها گردوغبار معلق درآسمان رامي گويند}
اينها دليل بر حسابرسي دقيق است چه كوچك چه بزرگ ، چه خوب و چه بد.
لذا حديث داريم كه آبات سوره زلزال وقتي نازل شد كه بعنوان ياران پيامبر نسبت به انفاق گم بي اعتنا بودند وهمچنين نسبت به گناهان كوچك كم توجه .
لذا هيچ گناهي رانبايد كوچك شمرد بنابراين گناهي كه از ديدگاه ماكوچك است ممكن است منشاء آثار بزرگي ميشود.
لذا نه عظمت وبزرگي خداوند موجب بي باكي باشد ونه غضب اوموجب يأس ونااميدي.
يكي ازنامهاي قيامت يوم الحساب است . خداوند سخت گير نيست اما حسابگر دقيق است .
ان الحسنات يذهبن السيئات ( سوره هود آيه 114)
بله كارهاي خوب عمل بدرا محو مي كند.
اما خدانكند يك گناه ولوكوچك مثل يك سرماخوردگي كم به سرطان تبديل شود%ا

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.