-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36547 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

هدف از هستي خدا چيست؟
سؤالي كه متن آن همراه با اجتماع نقيضين باشد قابل پاسخ دادن نيست. و سؤال هدف از هستي خدا چيست؟ با اجتماع نقيضين همراه است به اين نحو كه خداوند در عين اين كه وجودي مستقل دارد چنين وجودي نداشته باشد. زيرا معناي اين سؤال كه هدف از هستي خدا چيست؟ اينست كه خداوند به عنوان مخلوق و پديده كه داراي وجودي وابسته هست در نظر گرفته شده باشد. زيرا بعد از آفرينش يك موجود، سؤال مي شود كه غرض از پيدايش او چيست؟ واِلاّ در موجودي كه وجودش عين ذاتش هست و از ناحيه غير بخشيده نشده، سخن از هدف نيست. با اين كه خداوند وجودش عين ذاتش هست و وابسته نيست بنابراين يك موجود در عين اين كه وابسته است، وابسته نباشد يا در عين اين كه مستقل است، مستقل نباشد، اجتماع دو نقيض بوده و محال ذاتي بودن اجتماع نقيضين براي عقل بديهي است.
بلي اين سؤال درست است، كه هدف خدا از آفرينش موجودات چيست؟
اين كه هدف از هستي خدا چيست، در صورتي مطرح است كه هستي خدا به عنوان يك پديده در نظر گرفته شود و از ناحيه موجود ديگري به او داده شده باشد; مانند: هستي ديگر موجودات در اين صورت، اين پرسش صحيح است كه: اين هستي چرا به او داده شده است؟ مانند اينكه درباره هستي ديگر موجودات اين پرسش صحيح است كه هدف از آفرينش چيست؟ ولي درباره خداوند كه ذاتش عين هستي است و نيستي در او راه ندارد، هرگز صحيح نيست. و مستلزم اجتماع نقيضين است.
توضيح اينكه ذات ما چيزي است و هستي ما چيز ديگر; ذات ما چيزي است كه از آن تعبير به ماهيّت مي كنيم و هستي ما چيز ديگري است كه از آن به وجود تعبير مي شود.

ـ43ـ
ذات ما قبلا نبوده و با ايجاد خداوند موجود گشته است ولي خداوند ذاتش عين هستي و عين كمالات ديگر است; او موجودي است بسيط كه احتياج و نياز و محدوديّت در موردش مفهوم ندارد.
با اين وصف، اساساً چنين پرسشي درباره خداوند، صحيح نيست.

( بخش پاسخ به سوالات )


ـ44ـ
E

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.