-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36610 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا خداي متعال پيامبران متعددي فرستاد و چرا هر كدام از آنان با برنامه ويژه اي مردم را راهنمايي كردند ؟
براي راهنمايي بشر هم به معارف و دستورات نياز است و هم به معلّم و مربّي ، يعني كسي كه عملاً معارف و دستورالعمل ها را به مردم بياموزد و تربيت عملي آنان را به عهده گيرد به همين جهت خداي متعال در طول تاريخ هميشه هم طرح و برنامه براي مردم فرستاده و هم مربّي و آموزگار ، يعني در تمام دوره ها پيامبر و يا چانيشن پيامبري را به عنوان راهنما به مردم معرّفي كرده و نيز دين و شريعت لازم را براي هر دوره به عنوان برنامه ي كار آن دوره قرار داده است تا بشر بتواند در راه ترقّي و تكامل و سعادت همه جانبه ي خود قدم هاي بلند و بلندتري بردارد .
علاوه بر اين در اثر عوامل مختلف مانند : نبرد وسايل ارتباطي كافي مانند كتاب ، به طور معمول اديان الهي در زمان انبياي پيشين بعد از چندي در معرض تحريف و تغيير قرار مي گرفتند و اين امر اقتضا مي كرد كه پيامبر جديدي براي احياي معارف وحياني و الهي مبعوث شود! تا اينكه با بعثت نبي مكرّم اسلام و رشد عقلاني بشريّت معجزه آن حضرت ، قرآن كريم كه از مقوله كلام است و درك آن نياز به تفكّر و تدبّر و تعقّل دارد قرار داده شد و مسلمانان اهتمامي تمام به حفظ آن نشان دادند و به اينگونه دين اسلام به عنوان دين خاتم و هميشگي بشريّت اعلام گرديد .
البته معلوم است كه اصول اديان و برنامه هاي آسماني همه يكي بوده و مويّد يكديگر مي باشد ، همه پيامبران مي گويند خدا هست همه آنان از عمل صالح و اخلاق خوب صحبت مي كنند و همه مردم را از وجود جهان پس از مرگ آگاه مي سازند و همه مي گويند بشر بايد از شرك و بت پرستي و گناه و رذائل اخلاق اجتناب كند و كوتاه سخن آنكه هيچگونه اختلاف اساسي در برنامه آنان به چشم نمي خورد و فقط در قسمتي از فروع دين مانند نماز و روزه و امثال آن ممكن است با هم تفاوت هايي داشته باشند كه آنها هم تفاوت اساسي به شمار نمي آيد .
پس هدف همه اديان و شرايع آمساني يكي بوده وهر شريعت بعدي ، شريعت پيش از خود را تكميل كرده است و بالاخره با آمدن شريعت اسلام كه كامل ترين شرايع و اديان مي باشد شريعت و نبوّت پايان يافته است و مسئله هدايت عملي مردم در زمان رسول اكرم ( ص ) با خود آن حضرت و پس از ايشان با اوصيا و جانشينان گرامي آن بزرگوار بوده است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.