-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36664 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بـا تـوجه به اختيارات ولي فقيه , اگر به طور همزمان وي , خبرگان را منحل و مجلس نيز وي را عزل كند , چه بايد كرد ؟
اين سئوال فقط درباره ولي فقيه - با توجه به اختيارات وي - و مجلس خبرگان مطرح نمي شود , بـلـكـه در هـر مـوردي كه دو قدرت وجود داشته باشد كه هر يك بتواند ديگري را بركنار كند اين سئوال پيش مي آيد . بـراي مـثـال در كشورهايي كه رئيس جمهور حق منحل كردن مجلس را دارد , اين سئوال مطرح مـي شود كه اگر رئيس جمهور مجلس را منحل كند و در همان زمان مجلس رئيس جمهور را از قـدرت بـركـنـار كـند , چاره چيست و تصميم كدام يك نافذ است ؟اين اشكال درباره ولي فقيه و مـجـلس خبرگان وارد نيست , زيرا خبرگان زماني عزل رهبر و عدم صلاحيت او را براي رهبري اعلام مي كنند كه پيش از آن مطمئن باشند رهبرصلاحيتش را از دست داده است . مثلا اگر خبرگان تشخيص دادند رهبر عدالت يا بينش فقهي و يا توانايي اداره امور اجتماعي را از دست داده است , عزل او را اعلام مي كنند . روشن است پيش از اطمينان از عدم صلاحيت وي , بركنار شدن او از ولايت واعلام عدم صلاحيت از ناحيه خبرگان پيش نخواهد آمد . پـس اعـلام عـزل رهـبـري امـري اسـت كه قبلا براي خبرگان مشخص شده است و سپس اعلام مي گردد . بـنابراين , اگر همزمان با اعلام عدم صلاحيت رهبر از سوي خبرگان , رهبر نيز مجلس خبرگان را مـنـحـل كند , منحل كردن رهبر تاثيري ندارد , زيرا پيش از اعلام خبرگان ,رهبر , به دليل از دست دادن شرايط , خود به خود معزول شده است . امتياز حكومت ديني اين مطلب يكي از افتخارات نظام حكومت ولايي است , كه عزل و نصب حاكم شرعي از سوي خداست و حاكميت او بر تقوا استوار است . بـنـابـرايـن , بـا مـشكلاتي كه ممكن است دراين زمينه براي حكومتها به وجود آيد , كمتر مواجه هستيم , زيرا مشروعيت حكومت اسلامي از سوي خداست و مقبوليت آن از سوي مردم است . مـمكن است كسي ادعا كند از جهت عملي تفاوتي ميان مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي وجود نـدارد , ولي بايد دانست اگر مشروعيت حاكم را از سوي خدا بدانيم , تا وقتي اين مشروعيت باقي اسـت كه تمامي شرايط در شخص حاكم باقي باشد , و در صورتي كه حاكم , فاقد يكي از آن شرايط گردد , شرعا از مقام خود ساقط مي شود , خواه كسي ازفقدان شرايط آگاه بشود يا نشود . در حالي كه اگر مردم بفهمند حاكم آنها شرايطحاكميت را از دست داده است و تصميم بر عزل او بگيرند , اين كار در صورتي انجام مي گيرد كه طرفداران حاكم از اكثريت بيفتند و منافع گروهي خود را بر مصالح جامعه مقدم ندارند كه معمولا چنين هم نمي شود .

پرسشها و پاسخها
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.