-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36669 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ولايت جامعه اسلامي از ديدگاه علامه طباطبائي با كيست ؟
در پـايـان تـفـسير سوره آل عمران مي فرمايد : براساس آيات صريح قرآن ولايت جامعه اسلامي به عهده رسول اللّه (ص ) بوده و اطاعت او برهمگان واجب بوده است . نـكته قابل توجه اينكه عموم آياتي كه به برپائي عبادات و امر جهاد و حدود و قصاص و غيره توصيه مـي كنند خطاب به عموم مردمند نه خطاب به پيامبر فقط و از جميع اين آيات چنين برمي آيد كه دين صبغه اجتماعي دارد و خداوند آن را به عهده مردم نهاده و كفر را براي آنها نمي پسندد . بـنـابراين خداوند برپائي دين را از تمام مردم خواسته است به عبارت ديگر امر اداره اجتماع با خود مـردم اسـت و كـسي بر ديگري مزيت ندارد و پيامبر اكرم با بقيه آحاد جامعه اسلامي در اين جهت مساوي است . بـلـي رسـول اللّه (ص ) عـهده دار دعوت و هدايت و تربيت و رهبري مردم است و امور دنيا وآخرت جـامـعـه از سـوي خـدا به وي واگذار شده است و بعد از وي نيز امامان منتخب ازجانب خدا بايد عهده دار امور دنيا و آخرت مردم باشند ولي بدون ترديد بعد از زمان رسول اكرم و ائمه اطهار مثل زمـان غيبت امر حكومت به عهده خودم مردم است و ازقرآن نيز مي توان استفاده كرد كه بر عهده مـردم اسـت كه حاكمي بر اساس سيره رسول اكرم تعيين نمايند حاكمي كه بر اساس سنت امامت مـشـي كـنـد نه سنت پادشاهان وامپراطوران , حاكمي كه احكام الهي را پاسداري نمايد و در غير احكام الهي نيز بامشورت با افراد كارشناس و مورد اعتماد پيش برود . در جـاي ديگر مي نويسد : قرآن مردم را به تاسيس حكومت سلطنتي و بساط قيصري و كسروي فرا نخوانده بلكه حكومت راشاني از شئون واجب المراعات جامعه انساني مثل تعليم و تربيت و تدارك ارتـش مـي داند آري قرآن بجاي دستور تشكيل حكومت به اتحاد و اتفاق بر دين دعوت مي كند واز تفرقه و اختلاف نهي مي نمايد .

تفسير الميزان ج ص 122 و ج 3 ص 148
طباطبائي - سيد محمد حسين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.