-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3700 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

خواهشاً در مورد جو سياسي و فرهنگي اجتماع يك ديدگاه كلي كه به عنوان يك مداوا باشد راهنمايي كنيد؟ كه از اين بدبيني كه در جامعه وجود دارد تا حدودي شفافيتي نشان دهد.بايد ديد عوامل بدبيني چيست؟

يا عدم شناخت كافي است، يا سوء ظن است ياپيش فرضهايي است كه انسان دارد و ممكن است بعضي از بدبينيها بر اساس يكسري واقعيتها باشد.

در عين حال يك نظام سياسي از دو حال خارج نيست يا حق است يا باطل اگر، اصل نظام را نظام حق ميدانيم كاستيها در آن مشاهده ميشود بايد به اندازة توان در صدد رفع آن كاستيها برآئيم.

نكته اساسي در قضاوتها به ملاك مطلوبيت يك نظام در نظر افراد باز ميگردد كه ميتواند رفاه مادي عموم طبقات باشد و نيز ميتواند ملاكهاي ارزشي مانند استقلال و برپايي حكومت ديني و انتخاب آزادانه مردم و جهتگيري برنامههاي نظام براي اجراء قوانين اسلام باشد. طبيعي است براي افرادي كه شاخص مطلوبيت در نزد آنها رفاه مادي است ارتفاع و نزول قيمتها تعيين كننده مطلوبيت و يا عدم مطلوبيت است انصاف حكم ميكند كه در بخش اقتصادي نيز با توجه به محاصرة اقتصادي و دشمنيهاي استكبار و فرمولهاي پيچيدة مبارزة اقتصادي آنها و دهها عامل مهم ديگر به اين حقيقت باور داشته باشيم كه جهتگيري قوانين مجلس و اهتمام برنامههاي كلان اقتصادي در جهت محروميت زدائي است و دلايل و نشانههاي صدق اين ادعا خدمات قابل توجه به مناطق محروم و روستاها است كه نسبت به تمام دورة حكومت طاغوت قابل مقايسه نيست. شرايط حاكم بر اوضاع اقتصادي جامعه را ميتوان به اوضاع فردي تشبيه نمود كه طوفاني سخت همة اساس البيت او را در صحرا پراكنده ساخته است و او ميخواهد در ضمن وزش چنين طوفاني اموال متفرق خود را گردآوري كند، هرچه را جمع كرده كنار هم ميچيند و به آن نظم ميبخشد دوباره طوفان برهم ميزند و اگر قسمتي را اصلاح ميكند قسمت ديگري از هم ميپاشد. در شرايط اقتصادي حاكم بر جامعه ترورهاي اقتصادي و دشمنيهاي استكبار

به منزلة همين طوفان عمل ميكند كه قرار و آرام را گرفته اوضاع بسيار سختي ايجاد مينمايد ولي غالباً اين دشمنيها و عوامل، پنهان از ديد عامة مردم است. رقمهاي كلان بودجههايي كه دولت آمريكا در ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران تصويب مينمايد و طرفندهاي سياسي پنهاني كه به كار ميگيرد قدرت تشخيص علت نابسامانيها اقتصادي و حل آن را دشوار ميسازد و اما در ديدكساني كه شاخصهاي مطلوبيت نظام نفس جديت و كوشش در راه دستيابي به ارزشهاي متعالي اسلام است فرق نميكند كه در كشاكش مبارزه چه اوضاع و شرايطي پيش آيد مهم آن است كه به تكليف الهي عمل شود و در مقابل دشمنيها سر تسليم فرود آورده نشود. اگر ارادة خداي متعال تعلق گرفت پيروزي و غلبه نصيب گردد و يا شهادت و جانبازي در راه اسلام، در منظر چنين كساني تا وقتي كه اين جهاد مقدس برپا است و رهبران فداكار و صادقي دارد بايد با همة وجود از انقلاب دفاع نمود و خوشبيني و اميد با هيچ حادثهاي از دست نخواهد رفت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.