-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3701 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

سياست ايران در قبال جهاني شدن و عواقب آن.با توجه به اينكه جهاني سازي يا شبيه سازي جهان پديدهاي است كه مقولات فرهنگي، سياسي و اقتصادي را دربر ميگيرد، و پيوستن و يا نپيوستن به آن از سياستهاي كلي نظام ميباشد، و سياستهاي كلي را براساس اصل 110 قانون اساسي رهبري تبيين مينمايد و رهبر نيز در سخنراني خود در سال جاري اين موضوع را گفتند كه مقولة جهاني سازي، مقولهاي اجتناب ناپذير است، بلكه ما با تكيه بر تقويت بنيادهاي اقتصادي و فرهنگي و سياسي خود و با تكيه به بر فاق ملي ميتوانيم نه تنها تسليم نشويم بلكه اقتصاد و فرهنگ و سياست اسلامي خود را نيز صادر كنيم.

عواقب جهاني سازي نيز در ابعاد مختلف قابل بررسي است.

الف. از نظر اقتصادي تبعاً با توجه به محكم نبودن زيرساختها به ورشكستگي و تعطيلي كارخانجات ميانجامد.

ب. در بعد سياسي، استقلال كشورها خدشه دار خواهد شد. در جهاني سازي چيزي به نام امنيت ملي نامفهوم است.

ج. از نظر فرهنگي، فرهنگ اصيل كشورها كه موروث ساليان متمادي از مبارزات، رشادتها، ايمان و ارزشها است از بين خواهد رفت.

منابع: سخنراني مقام معظم رهبري در جمع نمايندگان مجلس در سال81، سخنراني دكتر جواد منصوري با عنوان جهانيسازي، سخنراني دكتر عباسي با عنوان جهاني سازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.