-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37414 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

ديدگاه امام علي(ع) در نهج‎البلاغه، پيرامون پيش از ظهور اسلام چيست؟
آنچه كه در سخنان اميرالمؤمنين(ع) در نهجالبلاغه ميبينيم و منابع تاريخي نيز آن را تأييد ميكند، همان خشونت و بيبهره بودن از عظمتها و زيباييهاي حيات فردي و اجتماعي بوده كه نژاد عرب را در بر ميگرفته است.
يك- «خداوند محمد (ص) را با ديني مشهور فرستاد، اين رسالت عظيم در دوراني و براي جامعهاي درخشيدن گرفت كه طناب وحدت آفرين دين از هم گسيخته، پايهها و ستونهاي يقين به لرزه در آمده، اصول بنيادين حقائق متلاشي، و واقعيت امور پراكنده بود. جامعهاي كه راههايش براي حركتهاي رهاييبخش تنگ و تاريك بود و منابع عقول و انديشههاي افرادش در مسير حيات نابينا. اثري از رشد و هدايت وجود نداشت و كوري و ظلمت همه و همه شئون بشري را فرا گرفته، نافرماني به خدا شايع و ياري شيطان رايج....» (نهج‎البلاغه، خ 2)
دوـ «در آن حال كه خداوند متعال محمد (ص) را فرستاد... شما گروه عرب داراي بدترين دين و در بدترين جامعه زندگي ميكرديد. در ميان سنگهاي سخت و مارهاي ناشنوا سكني داشتيد. آبهاي تيره ميآشاميديد و غذاي خشن ميخورديد و خونهاي يكديگر را ميريختيد. و از خويشان خود قطع رابطه مينموديد. بتها در ميان شما (براي پرستش) نصب شده و گناهان و انحرافات سخت به شما بسته بود.» (همان، خ 26)
سهـ «درودهاي شريف و بركات فزايندة خود را بر بنده و رسولت محمد بفرست كه پايان دهنده گذشته است و گشاينده گرههاي پيچيده. پيامبري كه حق را بر مبناي حق اعلان نمود و جوشش و غليان باطلها را دفع و خاموش و هيبت شديد و حملات گمراهيها را محو و نابود ساخت.» (همان، خ 72)
چهارـ «خداوند سبحان او (پيامبر اسلام) را جداكننده حق از باطل قرار داد و حكم او را عدل محض. خداوند سبحان او را در فاصلهاي از پيامبران و در دوران لغزش جوامع از عمل (نيكو) و جهل و كودني امتها فرستاد.» (همان، خ 94)
اين بود خلاصه كلي از دوران جاهليت از ديدگاه علي(ع) كه با ظهور خورشيد رسالت پيامبر اسلام (ص) به پايان رسيد و زمينه براي بروز يك جامعه فاضله كه همه انبياء و حكماي بزرگ قرون و اعصار آن را مدينه فاضله ميناميدند آماده شد، يعني با نظر به محتواي رسالت پيامبر اكرم (ص) كه تأمين سعادت مادي و معنوي جامعه بشري بود، زمينه براي تحقق جامعه مزبور به وجود آمده بود.

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 23
آية الله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.