-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37426 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

آيا اعتقاد به ولايت تكويني اولياي خدا با توحيد منافات دارد؟
حقيقت توحيد اين است كه هر سببي را در تأثير خود مستقل ندانيم، و تصور نكنيم كه
در مقابل دستگاه ربوبي حضرت احديت، موجودي ميتواند به طور مستقل چيزي را ايجاد
كند، در نظام آفرينش تصرف كند، و اراده ا و جدا از اراده خدا ميباشد، و اين همان
توحيد در افعال است كه به طور گسترده در مراتب توحيد از آن بحث و گفتگو شده است.

با پذيرفتن اين اصل، اعتقاد به ولايت تكويني اولياي خدا، نه تنها به شرك آميخته
نيست، بلكه عين توحيد است ،زيرا هرگاه ما كسي را در كوچكترين حركات خود، خواه عادي
مانند: راه رفتن، سخن گفتن، و خواه غير عادي: مانند معجزات پيامبران و كرامات
اوليا، مستقل بدانيم، و تصور كنيم كه او بدون قدرت و حول الهي اين كارها را انجام
ميدهد، در اين صورت آلوده به شرك شدهايم.
ولي اگر بندهاي را در هر مقام و مرتبهاي، درباره هر نوع فعل و پديدهاي، مستقل
تصور نكرده و فعل او را جدا از اراده خدا ندانيم، گام از جاده توحيد فراتر ننهاده و
از صراط حق منحرف نشدهايم.
ملاك توحيد و شرك اين نيست كه كارهاي عادي و طبيعي را به خود بندگان نسبت دهيم، و
آنان را در اين راه مستقل بدانيم و كارهاي بزرگ و خارج از نظام طبيعي را مستقيماً
به خدا نسبت دهيم، زيرا در اين موقع به خاطر فرار از شرك دچار شرك شدهايم بلكه
ملاك توحيد اين است كه بندگان خدا را در تمام كارها و در مقام فاعليت ، مستقل و
بينياز از حول و قوه خدا ندانيم، و اراده و مشيت الهي را مافوق خواست بندگان تصور
كنيم و در اين قسمت ميان كارهاي خارقالعاده و غير تفاوتي نگذاريم.
اصولاً بايد موقف و موقعيت تمام موجودات جهان را نسبت به مقام ربوبي سنجيد و بررسي
نمود، هيچ موجودي در جهان اعم از مجرد و مادي نميتواند بدون اذن و قدرت الهي، مبدأ
كار واثري گردد، و فاعل بودن هر فاعلي و تأثير هر مؤثري، مانند درخشندگي خورشيد،
نور افشاني ماه، راه رفتن و سخن گفتن انسان، شفا دادن و زنده كردن حضرت مسيح، در
پرتو قدرتي است كه از خدا اخذ كرده، و در سايه نيرويي است كه هر آني از مقام ربوبي
به او ميرسد و در اين قسمت ميان فاعل دانا و غيردانا، ميان كارهاي عادي و غيرعادي
تفاوتي نيست و همه كارهاي انسان به يك معني معلول خود انسان و به يك نظر معلول خدا
است.
اين حقيقت را نه تنها براهين فلسفي اثبات ميكند بلكه در احاديث متواتر خاندان
رسالت نيز به صورت «بل أمر بين الأمرين» وارد شده است ، زيرا گروهي كار بندگان خدا
را، مستقيماً فعل خدا ميدانند. آنان همان جبريها هستند كه در اصطلاح دانشمندان به
آنها «مجبره» ميگويند، و در برابر اين گروه جمعيت «مفوضه» است كه بشر را در كارهاي
خويش مستقل و بينياز از قدرت الهي تصور مينمايند و فقط ميگويند: ما دراصل وجود
خويش به خدا نياز داريم نه در فعل و ايجاد.
پيشوايان معصوم شيعه، با الهام از كتاب الهي و علوم نبوي به رد هر دو مكتب پرداخته
و فرمودهاند: «لا جبر ولا تفويض بل منزلة بينَ المنز»(بحا رلانوار5/71)[ نه جبر
صحيح است و نه تفويض بلكه راهي است ميان اين دو.]
توان بخشي عيسي را ميتوان فعل خدا نااميد و گفت: خدا زنده كرد، زيرا سرچشمه قدرت،
اوست و اگر خداوند بزرگ به او قدرت نميداد هرگز بيماري شفا پيدا نميكرد، و
مردهاي زنده نميشد همچنان كه ميتوان آن را فعل مسيح خواند و گفت: مسيح مرده را
زنده كرد، زيرا او قدرتي را كه خدا، به او داده بود با كمال حريت و آزادي در اين
مورد به كار برد.
قرآن مجيد يك جا قبض روح را فعل خدا ميداند و ميفرمايد: او است كه جانهاي شما را
ميگيرد چنانكه ميفرمايد:
«اللهُ يَتوَفَي الأَنْفسَ حينَ مَوتِها» زمر/ 42
[خداوند جان افراد را موقع مرگ ميگيرد].
و در جاي ديگر آن را فعل فرشته مرگ ميداند و ميفرمايد:
«قُلْ يَتَوفّاكُمْ مَلَكُ المَوتِ الّذي وُكِّلَ بِكُمْ...» سجده/ 11
[بگو فرشتهاي كه بر شما گمارده شده است جان شماها را ميگيرد].
و نكته اين دو نسبت اين است كه فرشته مرگ مأمور الهي و سرباز غيبي پروردگار جهان
است و او با قدرت و توانايي كه از خدا گرفته است به فرمان و اذن او جان افراد را
ميگيرد.
مسيح در انجام اعمال شگفتانگيز داراي همن موقعيتي است كه ملك الموت دارا است و هر
دو مأمور الهي بوده و در سايه قدرت خداوند كارهاي خود را انجام ميدهند، بنابراين،
هر نوع انديشه شرك درباره ولايت تكويني كاملاً بياساس بوده و حاكي از عدم دقت در
نسبت علل جهان به خداوند بزرگ است.

اصالت روح از نظر قرآن
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.