-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37427 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

آيا اعتقاد به ولايت تكويني اولياي خدا غلو نيست؟
از انديشههاي باطل پيرامون مسئله ولايت بر تصرف اين است كه تصور ميشود كه يك
چنين اعتقاد مايه غلو در حق پيشوايان است در صورتي كه چنين اعتقادي ارتباط به غلو
ندارد.
غالي كسي است كه بندگان خدا را از مقام عبوديت بالا برده و صفات خدا و افعال او را
براي آنان ثابت كند، مثلاً بگويد: تدبير نظام آفرينش از آن پيشوايان معصوم است،
آنان خالق و رازق، محيي و مميت علي الاطلاق ميباشند.
حقيقت غلو اين است كه يا آنها را خدا بدانيم، و يا آنها را مبدأ افعال خدايي
بدانيم، و هيچ كدام از اين دو ملاك، در ولايت تكويني موجود نيست، نه كسي آنهارا خدا
ميداند و نه افعال و كارهاي الهي را براي آنها ثابت ميكند، بلكه ميگويد آنان در
پرتو عبوديت و بندگي، داراي قدرتي ميشوند كه ميتوانند در مواردي كه انگيزه ارشاد
و اصلاح باشد، در جهان آفرينش تصرف نمايند و اين دو نوع تفكر آن چنان با هم فاصله
دارند كه به زحمت ميتوان ميان آن دو شباهتي تصور نمود. زيرا هرگاه خداوند بنده خود
را به انجام كاري به منظور ارشاد مردم قادر ساخت، چيزي از قدرت او كم نميشود و
بنده صاحب ولايت، گام از مقام عبوديت فراتر نميگذارد.
مثَلِ يك انسان كامل نسبت به خدا مثل فرزندي است كه با سرمايه پدر در تجارتخانه او
مشغول بازرگاني ميگردد و يا بسان وكيل است كه با سرمايه موّكل خويش كسب و كار
ميكند.
تسلط و قدرت فرزند و وكيل، شاخهاي از اراده و خواست پدر و موكل است، از اين جهت
اين نوع قدرت و تسلط هرگز مايه شرك نبوده بلكه بوي شرك را هم نخواهد داشت.
هرگاه خداوند به فرشته و يا فرشتگاني قدرت بدهد كه سرزمين قوم لوط را زير و رو
كنند، هرگز اعتقاد به وجود چنين قدرتي در آنها مستلزم شرك و همتايي فرشتگان با خدا،
نميگردد.
هرگاه خداوند چنين قدرتي را به بندهاي و يا بندگاني عنايت كند اين نيز سبب نميشود
كه گردي بر دامن كبريايي او بنشيند.
خوب است در مفاد دعاي امام هشتم كه از غاليان زمان خود تبري دوري و ميجويد دقت
كنيم.
امام در اين دعا از عقيده غاليان كه خلقت جهان و روزي بندگان را از آن امامان
ميدانند، تبري ميجويد و اين دعا حاكي است كه برخي از كوتاه نظران با مشاهده امور
خارقالعاده از آنان، انديشههاي ناروا و غير صحيحي را به خود راه ميدادند. امام
براي تبري از انديشههاي باطل دعايي به شرح زير دارد:
«پروردگارا! من از گفتار كساني كه در حق ما مطالبي را ميگويند كه ما نگفتهايم،
تبري ميجويم، پروردگارا خلقت جهان و روزي بندگان از آن تو است، تو را ميپرستيم و
از تو كمك ميطلبيم.
بارالها! ربوبيت و الوهيت شايسته تو است، ما از كساني كه تصور ميكنند كه ما
پروردگار آنها هستيم و يا ميانديشند كه خالق و رازق آنها هستيم برائت و دوري
ميجوييم.
بارالها! ما اين سخنان را به آنان نگفتهايم ما رابا گفتار آنان مؤاخذه مفرما.
»(بحارالانوار25/343)
امام با اين راز و نياز به انتقاد از آن انديشههاي باطل برخاسته، كه تصور شده است
كه سرپرستي و قيمومت جهان هستي به پيامبر و امامان تفويض شده و آنان از جانب
خداوند، آفريننده زمين و آسمان، دهنده روزي بندگان، و زنده كننده و ميراننده آنان
در جهان و روز رستاخيز ميباشند.
صاحب ولايت، انسان كاملي است كه نوعي تسلط تكويني بر گوشهاي از جهان و انسان دارد
و اين تسلط غير آن است كه بگوييم صاحب ولايت مدبر زمين و آسمان، پديد آورنده انس و
جان و محيي و مميت خلايق ميباشد.
در اينجا از تذكر چند نكته ناگزيريم و آن اينكه:
جاي شك نيست كه نظام آفرينش بر اساس يك سلسله علل و معلولاتي استوار است و علّيت هر
علتي و سببيّت هر سببي به اراده و مشيت نافذ خدا است.
شكفته شدن يك غنچه، بارداري يك جاندار، ريزش باران و برف، محصول يك سلسله علل و
اسبابي است كه سرانجام همگي به خداوند منتهي ميگردد، و در پرتو نظامي است كه جهان
بر اساس آن آفريده شده، و در هر لحظه كه ميلياردها پديده در صفحه وجود پديد ميآيند
معلول يك رشته علل مادي و طبيعي و يك رشته علل نامرئي است كه به فرمان خداوند در
پشت پرده طبيعت، به تدبير جهان ميپردازند.
قرآن مجيد از اين علل مرئي و نامرئي به «فَالمُدبّراتِ أَمْراً» نازعات/ 5. تعبير
ميكند و اين مدبرها به اذن خداوند به تدبير و گردانيدن جهان اشتغال دارند، و اين
آيه صريحاً ميرساند كه نظام آفرينش نظام علت و معلول است.
بنابراين گروه غالي كه پيامبر و امام را مدبر جهان، و روزي دهنده و زنده كننده
خلايق جهان، ميدانند، سخت به خطا رفته و انديشه بس باطلي را به فكر خود راه
دادهاند. و خطاي آنان نه از اين نظر است كه يك چنين انديشه (تصوّر سببيّت براي غير
خدا)، مايه شرك و دوگانگي است، زيرا جهان آفرينش بر اساس علت و معلول استوار است
بلكه علت بيپايگي اين انديشه اين است كه آنچه را كه سبب نيست سبب پنداشتهاند، و

غير علت را به جاي علت گذاردهاند و اگر علاوه بر اين آنان را در تأثير مستقل
بينديشند، در اين صورت علاوه بر غلو، راه شرك را پيمودهاند.


اصالت روح از نظر قرآن
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.