-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37495 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

الف) چرا به ابوبكر لقب «صديق اكبر» را دادهاند؟

ب) در مقابل قول به «انفاق مالي ابوبكر» چه بگوييم؟الف) اما اينكه چرا به ابوبكر لقب «صديق» دادهاند؟

رواياتي در مورد نامگذاري ابوبكر به «صديق» ذكر شده كه محتواي آنها متناقص هستند و مورخين برجستة ما مثل علامه اميني از «الغدير» و علامه جعفر مرتضي در كتاب «الصحيح» و ديگران آنها را نقد نمودهاند كه مختصري از آن به شرح ذيل است:

در روايات اهل سنت، بعضي معتقدند، خداوند متعال ابوبكر را در ماجراي غار، صديق ناميد و بعضي روايات ميگويد: در هنگام هجرت، حضرت به جبرئيل گفت: چه كسي همراه من مهاجرت ميكند، جبرئيل گفت: «ابوبكر صديق» و بعضي گفتهاند در ماجراي معراج، ابوبكر اول كسي بود كه معراج حضرت را تصديق كرد به همين جهت او را صديق ناميدند و بعضي قائلند; در ماجراي بعثت اولين كسي كه حضرت را تصديق نمود ابوبكر بود به همين جهت او را صديق ناميدند و...

و اما نقد روايات مذكور:

1. تناقض در محتواي اين روايات باعث ضعف سند آنهاست.

2. رواياتي با سند صحيح از كتابهاي مهم اهل سنت از جمله صحيح بخاري و صحيح مسلم نقل شده است كه: علي (9) فرمود: من عبد خدا و برادر رسول او ميباشم و من «الصديق الاكبر» هستم. پس از من كسي اين عبارت را نخواهد گفت جز اينكه او كذّاب دروغ پردازي است.

3. روايات بسياري در كتب اهل سنت يافت ميشود مبني بر اينكه خداوند علي (7) را در شب معراج «الصديق الاكبر» ناميد.(121)

4. از ابن عباس نقل شده صديقها سه نفرند: «حزقيل مؤمن آل فرعون، حبيب تمّار صاحب آل ياسين و علي بن ابي طالب (7) كه از همة آنها افضل است.

5. معاذه ميگويد: از علي (7) در حالي كه بر منبر بصره خطبه ميخواند، شنيدم كه ميفرمود: من «صديق اكبرم» ايمان آوردم پيش از آنكه ايمان آورد، اسلام را پذيرفتم قبل از آنكه ابوبكر مسلمان شود.»(122) از ابوذر و ابن عباس نقل است كه گويند: ما شنيديم پيامبر (9) به علي (7) فرمود: صديق اكبر و فاروقي كه جدا كنندة حق از باطل است، تو هستي .(123)

ب) دربارة انفاق مال بايد به عرض برسانيم;

اولاً در تمام اعمال، نيت صادقه و ارادة خالص از عوامل مهم قبول است. يعني كمال و نقص و صحت و فساد عبادات كاملاً تابع آن است. به عبارت ديگر، هيچ عبادتي بدون نيت خالص مقبول نيست. (124) ثانياً: اعمال را خداوند تنها از متقين ميپذيرد. «انمايتقبلُالله مِنَالمتقين» (125) بنابراين صرف انفاق مال دليل بر كمال و قرب نزد خداوند نيست. همانطور كه در قرآن كريم آمده است: «كالذي ينفق ماله رئأ الناس»(126) يعني كسي انفاق مال كرده است ولي به قصد قربت نبوده بلكه تنها براي ريا اين كار را انجام داده است. پس هر انفاق مالي، يك عمل صالح به حساب نميآيد. در پايان ذكر اين نكته را ضروري ميدانيم; براي پاسخگويي به افراد و رفع شبهات آنها لازم است خودتان مطالعات خوبي داشته باشيد پس با برنامهريزي مطالعاتي مناسب، هم معلومات اعتقادي خود را گسترش دادهايد و هم راهنماي خوبي براي ديگران خواهيد بود.

پاورقي:

121-آدرس كتابها در «الصحيح» ص 378، از جمله الغدير، ج 2، ص 313.122-شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج 13، ص 228.البدايه و النهايه از ابن اثير، ج 7، ص 334.المعارف از ابن قتيبه، ص 73. الغدير، ج 2، ص 314.123-شرح نهجالبلاغه ابن ابي الحديد، ج 13، ص 228.

124-امام خميني(;)، اربعين حديث، ص 320.

125-مائده / 27.

126-بقره/ 264.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.