-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37680 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا زمان حكومت امام علي (ع) آن حضرت حكم رياست جمهوري نيز داشت؟ آيا اكنون رهبر معظم انقلاب ميتواند ادارة همة امور از جمله رياست جمهوري را بر عهده گيرد؟

در زمان امير مؤمنان (ع) چيزي به عنوان رياست جمهوري نبود، بلكه عنوان خليفه بود. حضرت امير (ع) از طرف خدا و رسولش به عنوان خليفه و جانشين پيامبر اكرم (ص) انتخاب شده بود كه پس از رسول گرامي اسلام (ص) سرپرستي و هدايت جامعة نوپاي اسلامي را به عهده گيرد، ولي سود جويان و هواپرستان مانع تحقق اين مهم شدند، ليكن پس از 25 سال مردم را نجات خود را در خلافت علي (ع) ديدند و حضرت را به عنوان خليفه برگزيدند.

حضرت در زمان خلافت اختيار دار همة امور جامعه بود، ليكن همة كارها را خود به تنهائي انجام نميداد، چون يك نفر نميتواند همة كارهاي جامعه را انجام دهد. از اين رو علي (ع) براي هر شهري، حاكم و استاندار و قاضي و فرمانده لشكر تعيين فرمود.

رهبر معظم انقلاب وليّ امر و سرپرست جامعة اسلامي ايران است، ولي يك نفر كه نميتواند همة مسئوليتها را بعهده گيرد، از اين رو با توجه به شرايط امروزي و جهان معاصر، وظايف رهبري در قانون مشخص شده است. طبق قانون اساسي، رياست جمهوري به عهدة كس ديگر و اگذار شده، چنان كه رياست مجلس، رياست قوة قضائيه و ساير مسئوليتها به عهدة افراد ديگر گذاشته شده است. بنابر اين رهبري، سرپرست جامعه است و وظايف و اختياراتش در قانون اساسي به شرح زير معيّن گرديده است:

1 ـ تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران.

2 ـ نظارت بر حُسن اجراي سياستهاي كلي نظام.

3 ـ فرمان همه پرسي.

4 ـ فرماندهي كل نيروهاي مسلح.

5 ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.

6 ـ نصب و عزل و قبول استعفاي.

الف) فقهاي شوراي نگهبان.

ب) عاليترين مقام قوه قضاييه.

ج) رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

د) رئيس ستاد مشترك.

ه‍) فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

و) فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.

7 ـ حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.

8 ـ حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.

9 ـ امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم.

10 ـ عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوانعالي كشور به تخلّف وي از وظايف قانون، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.

11 ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه.[5]

اصل نهُ و ده به خوبي ميتواند ميزان اختيار رهبري را در نصب و عزل رئيس جمهور تعيين كند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.