-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37811 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بهترين راه براي مقابله و استدلال و برهان آوردن در برابر كسي كه ميگويد: من قرآن و خدا و امامان را قبول ندارم و ميگويد: بايد برهان اقامه كني تا من راضي شوم، چيست؟

در برابر چنين افرادي استدلال به قرآن و گفتار امامان صحيح نيست، زيرا در بحث و استدلال بايد به گونه استدلال شود كه طرف مقابل آن را قبول داشته باشد و بپذيرد. بنابراين بايد از روش عقلي و استدلال بإ؛ٍّش برهانهاي عقلي به بحث و استدلال پرداخت. براهين زيادي درباره اثبات خدا وجود دارد كه فلاسفه اسلامي آنها را در بحث خداشناسي و توحيد مطرح كردهاند. ميتوان از آنها استفاده كرد، مانند برهان حركت، برهان فطرت، برهان صديقين، برهان نظم و... كه همه دليل متقن در اثبات خدا است. در اين زمينه ميتوانيد از آموزش عقايد آيت الله مصباح و خدا را چگونه بشناسيم آيت الله ناصر مكارم شيرازي استفاده كنيد.

در بحثهاي ديگر غير از خداشناسي مانند بحث از امامت و نبوت و بحث از ارزشهاي اخلاقي دين اسلام نيز ميتوانيد از طريق عقلي و استدلالي بحث كنيد، البته بايد اطلاعات خود را در اين زمينه زياد كنيد.

شما هم چنين در اين گونه بحثها وقتي كه با اين براهين براي طرف مقابل وارد مذاكره ميشويد، ميتوانيد برخي از آيات قرآن يا كلمات معصومان كه بيانگر مطلب عقلي است، بيان كنيد، چون بسياري از آيات و روايات بيان حكم عقل است و تعبد صرف نيست، يعني در برخي آيات و روايات نيز به صورت استدلال بحث شده است. گونه ديگر در برخورد با اين گونه افراد اين است كه به او گفته شود: گيريم كه قرآن يا پيامبر و امامان را قبول نداريد اما نمونهاي بهتر از اينان سراغ داريد تا براي ما بيان كنيد؟ در مقايسه بين اديان و شخصيتها آيا بهتر از اين دين و بهتر از اين شخصيتها سراغ داريد؟ آيا بهتر از اين كتاب (قرآن) كتابي آسماني كه متقنتر و استدلاليتر و شيواتر باشد، ميتوانيد مثال بزنيد؟

اين روش را روش مقايسهاي مينامند. حتي در شكل عبادات ميتوانيم از اين روش استفاده كنيم، مثلاً به او بگوييم: آيا اين گونه نماز خواندن و عبادت كردن بهتر است يا آن گونه كه مسيحيها يا يهوديها دارند؟ آيا اين گونه اذان با آن محتواي عالي بهتر است يا صداي ناقوس؟ آيا اين قبله (كعبه) كه اولين خانهاي است كه روي زمين ساخته شده و عبادتگاه و محل انجام مناسك و عبادات قرار دادهاند، بهتر است يا جاهاي ديگر؟ خلاصه از روش مقايسهاي ميتوان در رو به رويي با چنين افرادي استفاده كرد و نيتجه خوبي ميدهد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.