-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37931 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

چرا اصل مهمي مانند اصل امامت در قرآن به صورت آشكار ذكر نشده و اگر ذكر شده، به صورت كنايه و مبهم ميباشد، همين امر باعث اختلاف بين مسلمانان شده است؟

در آغاز لازم است دو نكته را بيان نماييم:

اوّل: دعواي سياسي و پتانسيل آن.

انگيزه سياسي از مهمترين عوامل تأثير گذار در اجتماع بشري است. اگر فردي ادعا كند و بگويد: انگيزه سياسي از ديگر انگيزهها نيرومندتر است، سخن گزافي نگفته است. حتي گاه مشاهده ميشود، ديندار در تعاملات اجتماعي به جهت نيرومندي انگيزه سياسي، از ارزشهاي ديني و مسئوليت ناشي از آن فاصله ميگيرد و به جهت جاهطلبي و نيل به آرمانهاي سياسي، دين را فدا ميكند.

گروهي از مسلمانان بعد از رحلت پيامبر(ص) با همين انگيزه به سوي فراموشي و ناديده گرفتن سفارشهاي پيامبر(ص) رو آوردند و در سقيفهي بني ساعده براي تصدي حكومت به چانه زني پرداختند.

با وجود توانمندي انگيزه سياسي بود كه مسلمانان بعد از رحلت پيامبر(ص) در امر حكومت با هم نزاع نموده و دو دسته شدند. گروهي در پي نظام خلافت و سقيفه بني ساعده و زمامداري ابوبكر به پا خاستند و گروهي به طرفداري از امام علي(ع) و انتقال قدرت سياسي به حضرت و عمل به سفارشهاي پيامبر بر آمدند. گروه دوّم نتوانستند به موفقيت مطلوب نايل شوند. علت شكست اين گروه توانمندي انگيزه سياسي بود كه گروه اوّل با آن انگيزه به فعاليت پرداخت.

نكته دوم: هدايت گري و راهنمايي مردم هدف اصلي قرآن است. قرآن از سوي خداوند بزرگ نازل شد تا كتاب هدايت بشر و معجزه جاودان پيامبر(ص) باقي بماند و هدايتش در مرزهاي جغرافيايي و زماني، محدود نگردد، بدين جهت قرآن در معرفي خويش هديً لنّاس (1) را بيان ميدارد؛ يعني راهنماي تمامي انسانها از زبان پيامبر(ص) تا دميدن صور اسرافيل. حال كه فلسفه و رسالت قرآن چنين است، ميبايست به گونهاي باشد كه از دگرگونيهاي روزگار مصون بماند، و خداوند سبحان به حفظ آن اهتمام ورزيده است: انا نحن نزّلنا الذكر و انا له لحافظون؛(2) همانا ما قرآن را فرو فرستاديم و خود ما آن را حفظ و نگهداري مينماييم. بنابراين مشيت خداوندي به مصونيت قرآن از تحريف تعلق گرفته است. اين هم راهكار ويژهاي را ميطلبد، چون از سنّتهاي خداوندي است كه هر كاري با اسباب و علل آن تحقق يابد. (أن اللَّه أن يجري الأشياء إلاّ بالأسباب).(3)

بعد از بيان اين دو نكته ميگوييم: يكي از راه كارهاي مصونيت قرآن از تحريف اين استكه با وجود توانمندي و پتانسيل انگيره سياسي، قرآن با صراحت و روشني وارد نزاعهاي سياسي نگردد. به همين جهت امامت و اسامي دوازده امام به صورت روشن و مستقل از روايات پيامبر(ص) در قرآن گنجانده نشده است.

توضيح:

قرآن كتاب هدايت است و همواره بايد چراغ راه بشريت قرار گيرد، تا شاهد صدقي براي رسالت پيامبر اسلام0ص) و دستور عمل زندگي بشر باشد. لازمه وصول به اين هدف، مصون ماندن قرآن از تحريف است كه اين هم در مشيت خداوندي نهفته است.

اين كه خدا وعده داده است كه ما قرآن را از تحريفات حفظ ميكنيم، تحقق اين وعده راهكار ميخواهد؛ يكي از راه كارها آن است: در امر سياسي (به اين معنا كه بعد از پيامبر(ص) قدرت سياسي در دست چه كسي باشد) كه از پتانسيل قوي بهرهمند است، با شفافيت وارد نشود، بلكه به گونهاي رهنمود دهد كه حسايت جناحهاي سياسي را بر نيانگيزاند و حكومتها به تحريف قرآن رو نياورند.

حال اگر در قرآن امامت امام علي(ع) و ديگر امامان(ع) با صراحت ياد شده بود، آن گاه كه حكومت به دست ديگران ميرسيد، ميگفتند: ما قرآن را قبول نداريم.

جالب است بدانيد زمامداران بعد از پيامبر(ص) (ابوبكر و عمر) آن گاه كه ديدند روايات پيامبر(ص) بار سياسي دارد، از انتشار آن جلوگيري نمودند و گفتند: حسبنا كتاب اللَّه؛ ما نيازي به روايات پيامبر نداريم. قرآن براي ما كافي است. اين به خاطر آن است كه قرآن امور سياسي را و اين كه چه كسي بعد از پيامبر(ص) امام است، با صراحت بيان نكرده است. وگرنه ميگفتند: ما قرآن را قبول نداريم، يا اين كه ميكوشيدند قرآن را تحريف نمايند.

درستي اين سخن با نگاهي به آياتي كه تا حدودي بار سياسي دارد، بيشتر روشن ميشود. در قرآن يك سري از آيات به امامت امام علي(ع) مربوط است، از جمله آيه تطهير(4)، آيه تبليغ(5) و آيه اكمال دين و اتمام نعمت(6).

آيه تطهير به دستور پيامبر در وسط آياتي كه مربوط به زنان پيامبر(ص) است، قرار گرفته است. آيه تبليغ در وسط آياتي كه مربوط به اهل كتاب است، جاي داده شده است، و آيه اكمال دين در مبين چند آيهاي مربوط به احكام خوردنيها و گوشتهاي حلال و حرام جا گرفته است.

آيه تطهير در مورد عصمت اهل بيت، آيه تبليغ در مورد حادثه غدير و آيه اكمال دين و اتمام نعمت، بعد از نصب امام علي(ع) به عنوان امام نازل شد. چون اين آيات بار سياسي دارد، به جهت اين كه جاه طلبان در پي تحريف قرآن نكوشند، به صورت معترضه در لابه لاي آيات قرار گرفته است. به اين نكته خوب دقت نماييد.

پي نوشتها:

1. بقره( 2) آيه 185.

2. حجر(15) آيه 9.

3. مجلسي، بحارالانوار، ج 2، ص 90.

4. احزاب (33) آيه 33.

5. مائده (5) آيه 65.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.