-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38130 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

از دانشمندان شيعه كساني هستند كه خدا را داراي صفت لذّت و ابتهاج مي دانند، مانند ابواسحاق نوبخت، صاحب كتاب كلامي يا قوت و يا خواجه نصيرالدين، صاحب كتاب تجريد كه براي خدا لذّت عقلي قائلند. نظر علماي عصر حاضر چيست؟ اهل سنت چه نظري دارند؟

لذت و الم از امور وجداني و احساسي هستند كه هر كسي با وجدان و قواي ظاهري خود آن ها را احساس مي كند. همگي از چيزهايي لذّت مي بريم و از برخي ناملايمات رنج مي بريم. هر يك از لذّت و الم بر دو گونه است: حسي و عقلي. حسي به وسيلة قوسي ظاهري پنجگانه درك مي شود.

عقلي با قواي باطني و عقل ادراك مي شود، مثل لذت در تحصيل علوم و رنج از فراموش نمودن محفوظات.

درد و الم دربارة پروردگار مصداق پيدا نمي كند، زيرا چيزي نمي تواند در مقابل خدا عرض اندام و مقابله نمايد و تأثير داشته باشد. لذّت حسي هم براي پروردگار امكان ندارد چون مربوط به جسم است و خدا منزه از جسم و جسمانيات است.

لذت عقلي را اكثر متكلمان (شيعه و سني) نفي كرده اند. يا به اين اعتقاد كه اصلاً لذّت عقلي وجود ندارد، و يا به اين دليل كه اسما و صفات الهي توقيفي است و چون در لسان شرع به خدا ملتذ گفته نشده است ما هم نبايد اطلاق كنيم، ولي حكما و آل نوبخت از قدماي متكلمان شيعه و بعض ديگر از متكلمان لذت عقلي را بر خدا روا داشته اند.[5]

از علماي معاصر كساني كه نظرانشان در دسترس ما است اطلاق لذت عقلي را بر خدا بدون اشكال دانسته اند. آقاي سبحاني در اين مورد مي فرمايد: اطلاق لفظ ملتذ به خدا با قول به توقيفيت اسما و صفات نمي سازد. اما اين كه بگوييم خدا درك كنندة موجودات است و بدين جهت ابتهاج عقلي دارد و مبتهج است به ذاتش، مانعي ندارد چون حقيقت چيزي است و نام گذاري چيز ديگر.[5]

مرحوم آقاي شعراني مي فرمايد: هر نامه كه معني آن بر خدا جايز باشد اطلاق آن بر خدا روا است، به دليل والله الاسماء الحسني فادعوه بها كه عام است.[5]

مي شود گفت از آن جايي كه خدا حُبّ و عشق به خود دارد و در هر حب و عشقي لذت و بهجت متناسب با خود است، حق تعالي نسبت به خود بهجت دارد. آيت الله جوادي مي فرمايد: محبت اصلي وقف محبّ اصيل و محبوب اصلي است و آن حبّ خدا به ذات خويش مي باشد.[5]مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.