-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38139 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا مي توان ايستادگي امام حسين(ع) در برابر طاغوت زمان را به ايستادگي ملت ايران در برابر امريكا تعميم داد؟

حادثة كربلا گرچه در سرزمين خاص و در مدت محدود به وجود آمد، ولي پيام و درس هاي آن اختصاص به زمان و مكاني خاص ندارد. نهضت كربلا دو سويه است كه يك سوي آن، خدا محوري، عدالت خواهي و ستم ستيزي و همة خوبي ها قرار دارد و يك سوي ديگر آن ، جنايت، دين ستيزي و ستمگري وجود دارد. دو سويه بودن دو نماد از درگيري حق و باطل در طول تاريخ است.

نهضت امام حسين(ع) تداوم نهضت هاي همة انبيا و بزرگان دين است. همان گونه كه پيامبران در برابر طاغوت و طاغوتيان مانند فرعون ها قرار داشتند، امام حسين(ع) نيز در برابر يزيد و يزيديان - كه طاغوتيان آن عصر بودند - قرار گرفت.

امام حسين(ع) در يك فراخوان عمومي،همگان را به قيام عليه سلطان ستمگر و دين ستيز فدا خواند: هر كس سلطان ستمگري را مشاهده كند كه حرام هاي الهي را حلال مي شمارد و عهد و پيمان خدا را شكسته و با سنت رسول خدا به مخالفت پرداخته و بين بندگان خدا با ظلم و تجاوز عمل مي كند، اما عكس العمل قولي و فعلي انجام ندهد، بر خداوند است كه او را در جايگاه سلطان جابر قرار دهد.[16]

امام حسين(ع) از دو واژة سلطان و جائر بهره گرفت و بدون اين كه از يزيد نام ببرد، فهماند قيام عليه سلطان جابر در هر زماني واجب است. اين جملات حكايت از آن دارد كه در هر زماني طاغوت و طاغوتيان و حسين و حسينيان قرار دارند.

بي ترديد مي توان ايستادگي امام حسين(ع) در برابر طاغوت زمان را به ايستادگي ملت ايران در برابر امريكا تعميم داد؛ زيرا مبارزة حق و باطل و شكل گيري دو جبهة عدالت و ستم اختصاص به زمان امام حسين(ع) ندارد؛ بلكه در هر زماني در برابر آن ها يزيد و يزيديان قرار گرفته اند. شايد بر همين اساس گفته شده است: كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا.

انقلاب ايران نيز ريشه در نهضت عاشورا داشته و ادامة همان نهضت است. ملت ايران با شعار و اهداف قيام امام حسين(ع) در برابر همة طاغوت و طاغوتيان - به ويژه امريكا - انقلاب را به وجود آورد. امروزه نيز عاشوراييان و حسينيان در برابر يزيد هاي زمان به ويژه امريكا قرار گرفته و چندين سال در برابر امريكا ايستادگي و مقاومت نموده اند و در اين مقطع زماني نيز مي توانند با شعار و پيام عاشورا، در برابر امريكا ايستادگي نمايند.

واقعيت آن است كه انقلاب اسلامي ايران نمادي از همةخوبي ها است كه به رهبري حسين زمان، در برابر يزيد و يزيديان كه سمبل همة عدالت كشي ها و دين ستيزي ها است،قرار گرفته اند.

[16] ان اثير،الكامل في التاريخ، ج 2، ص 552؛ اللهوف، ص 34؛ بحارالأنوار، ج 44، ص 377؛ اعيان الشيعه، ج 1، ص 596.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.