-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38255 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حضرت علي(ع) ميفرمايد: دواي تو اي انسان در خود تو است، ليكن نمي فهمي و درد تو از خود تو است اما نميبيني اين چه درد و دوايي است كه انسان آن را نميبيند؟

اين اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنين(ع) است:

دوائــك فيــك و مــا تبصــر و دواؤك منك و ما تشعر

و أنت الكتــاب المبيـن الــذي بأحـرفـه يظـره المضهــر

أتــزعــم أنـّـك جــرمٌ صغيــر وفيك النطوي العالم الأكبر[9]

درد تو در خودت است، ولي آن را نمي بيني و دوايت نيز از خودت است، ولي نمي فهمي!

تو كتاب روشني هستي كه با تمام حروفش مخفيها را آشكار ميسازي.

آيا ميپنداري كه جثهاي كوچك هستي، در حالي كه در تو جهان بزرگي نهفته است.

از نظر علم اخلاق و عرفان تمام بديها و منشاء تمامي گناهان، هواهاي نفساني است كه باعث آلودگي و تباهي انسان ميشود. هواهاي نفساني بدترين دردهاي نهاني انسان است كه گاهي آثار آنها در جامعه ظاهر ميشو. از طرفي درمان و داروي آن دردها در نفس انساني وجود دارد كه تهذيب نفس است، ولي انسان به آن توجهي نميكند.

اميرالمؤمنين ميفرمايد: الشّقي من انخدع لهواه و غروره ؛[10] بدبختي كسي است كه فريب هوا و غرور خويش را بخورد .

باز فرمود: الهوي رأس المحن؛ ريشة تمام گرفتاريها هواي نفس است .[11]

مـــادر بتهــا بت نفـــس شمــا اســت

زانكه آن بت مار و اين بت اژدها است.[12]

مثوي در جاي ديگر گفته است:

ميلهــا همـچون سگـانِ خفتـه اند اندايشان خير و شر بنهفتهاند

چون كه قدرت نيست خفته آن رده همچو هيزم پارهها و تن زده

تـا كــه مـرداري در آيــد در ميان نفخصورحرص،كوبدبرسگان

چون در آن كوچه خري مردار شد صدسگخفته بدان بيدار شد

حــرصهاي رفت هاند كتم غيب تافتن آورد سر بـرزد زجيب مـوبه مـوي هـر سگي دندان شده وز براي حيله دم جنبان شده

صدچنينسگاندراينتن خفته اند چونشكاري نيستشانبنهفتهاند.[13]

مرحوم شهريار اشعار اميرالمؤمنين را به شعر فارسي اين چنين فرموده است:

همـه دردهـا از تـو و خـود نبينـي همه نسخهها در تو و خود نخواني

تو يكلفظي امّا طلسمعجايب دريغا كه معنايخود را نداني در اينذرّه بنهفتهكيهان اعظم چو در سيم تار مغنّي، اغاني

تويي آن كتاب مقدس كه دروي نبشته همه رازهاينهاني[14]

دردهاي وجود انسان، هواهاي نفساني است و دواي آنها تهذيب نفس ايت كه هر دو در وجود انسان است.

[9] مرتضي مطهري، انسان كامل، ص 203؛ محمد رضا مهدوي كني، اخلاق عملي، ص 51.

[10] اخلاق عملي، ص 30 و 31.

[11] همان.

[12] همان، به نقل از مثنوي معنوي، دفتر اوّل، ص 40.

[13] همان، ص 33، به نقل از مثنوي معنوي، دفتر پنجم، ص 851.

[14] همان، ص 52، به نقل از كليات ديوان شهريار، ج 5، ص 246.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.