-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38256 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا امام حسين(ع) و سائر امامان در جنگ با دشمنان خود از قدرت الهي و علم غيب خود استفاده نميكردند و تن به سختي و شهادت ميدادند؟

پيامبر اكرم و امامان مانند ساير مردم زندگي ميكردند و در اعمال و معاملات و معاشرت هايشان مانند بشر عادي بودند. با چشم ميديدند، با گوش ميشنيدند، به وسيلة حواسّ به اشياي خارج علم پيدا ميكردند و طبق ظواهر و به وسيلة مشاهده و گواه قضاوت و داوري ميكردند. نيز در امور اجتماعي با مردم مشورت ميكردند و براي معالجه به پزشك مراجعه ميكردند. در زندگي عاديِ آنها استفاده از غيب معمول نبود. آنان با اين كه از علم غيب بهرهمند بودند، در زندگي خويش از آن استفاده نميكردند و اعمال و رفتار خود را بر اطلاعات غيبي استوار نميساختند، ليكن اگر موضوع حرام و كارزشتي پيش آمد ميكرد كه انجام آن، حتي به خاطر جهل در نظرها قبيح و زشت بود و به مقام شامخ پيمبري براي اثبات امامت يا پيامبري لازم ميشد، ميتوانستند از نيروي غيبي استفاده نمايند.

پيامبر و امام ميتواند از حوادث غيبي و پيش آمدها و افعال آيندة خود و ديگران آگاه شود، ليكن اين علم مسير حوادث را تغيير نميدهد و در افعال و ارادهها اثر نميگذارد و منشأ تكليف قرار نميگيرد، زيرا علم به غيب عبارت است از مشاهدة نظام هستي. مشاهدة نظام هستي و آگاهي به اين كه چه ميشود، تأثيري در انجام يا عدم آن ندارد، مانند پزشكي كه ميداند بيماري مريضش را خواهد كشت، كه دانستن اين مطلب جلوي آن حادث را نميتواند بگيرد. به تعبير ديگر: علم و آگاهي به وقوع، غير از وقوع و انجام آن كار است. كسي كه علم غيب دارد، اگر قدرت جلوگيري از آن رال نداشته باشد، صرف دانستن نميتواند از واقع شدن آن كار جلوگيري كند.

علم غيب موهبتي الهي نزد پيامبر و امام است كه به وسيلة آ، پيامبري يا امامت خود رااثبات ميكند. در حقيقت علم غيب امانتي است نزد آنان كه خداوند به آنان داده است. خداوند اين علم را به آنان عنايت كرده تا بتوانند كار خود را پيش ببرند و براي مردم اتمام حجّت باشد. آنان در مواردي كه مجاز هستند، بايد از آن استفاده كنند.

از برخي روايات استفاده ميشود كه هرگاه اراده ميكردند غيب را بدانند، خداوند به آنان الهام ميكرد و اگر اراده نميكردند، از غيب خبر نداشتند: لوشاء واعلموا ؛ اگر ميخواستند، علم پيدا ميكردند . در برخي موارد آنان به صراحت ميگفتند از آن بي اطلاع هستيم و در پارهاي امور اظهار بي اطلاعي ميكردند.[8]

در مورد قدرت و تواناييهاي الهي كه به آنان داده شده كه مثلاً ميتوانستند از جنّ و ملك براي پيروزي در اهداف خود استفاده كنند، به همين ملاك جواب داده ميشود كه مأمور نبودند از قدرتهاي ماورايي و غير مادي استفاده كنند، بلكه بايستي طبق قوانين موجود حاكم بر بشر عمل كنند.

[8] بررسي مسائل كلّي امامت، ص 320، ابراهيم اميني.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.