-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3843 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا برخي از كشورها در برابر ستمگري هاي جهانخواران و ستمگران بي رحمي همچون آمريكا و انگليس بي تفاوت وبيمسئوليت هستند؟كشورهاي جهان به چند دسته تقسيم مي شوند يك دسته كشورهايي هستند كه ابرقدرتند وداراي روح استكباري مي باشند گروه ديگري كه ابرقدرت نيستند اما خودشان رانيمه ابرقدرت مي دانند، آنها نيز در برخوردشان با ساير كشورها به شيوة استكباري وزورگويانه برخورد مي كنند اين كشورها آنچه كه برايشان مهم استمنافع آنهاست و سياست ها و موضع گيريهايشان را مطابق با منافع خودشان ترسيم كرده اند.

مقام معظم رهبري در رابطه با عملكرد كشورهاي مستكبر مي فرمايند : امروز متأسفانه، محيط زندگي بشر از تصرفات وعملكرد گروههاي استكباري در سرتا سر دنيا سرشار است، البته در رأسشان آمريكاست. اگر شما امروز به صحنة سياسي دنيا نگاه كنيد از اين قبيل چيزها زياد مشاهده مي كنيد. اين قدرتها بيايند كشوري را قرق كنند وملتي را از خانه ي خودش بيرون نمايند وبه زور، دولت ديگري را در آن جا تشكيل دهند وجاي آنها بنشانند، اين همان حركت استكباري است. درحادثه فلسطين قدرتهاي زورگوي دنيا دست به دست هم دادند ويك ملت را از خانه خودش بكلي آواره كردند، اين چيز خيلي بزرگ وعجيبي است، امروز دنيا به اين رويه عادت كرده ست كه ملتي رااز داخل كشورش اخراج كنند وسپس بزور آدمهايي را از جاهاي مختلف دنيا بياورند ودر آن جا بنشانند ويك ملت دروغين ومصنوعيبه وجود بياورند ودولتي را هم دررأسشان بگذارند تا منافع قدرتهاي بزرگ درآن منطقه عربيِ حساس تأمين بشود.

بنابراين مشاهده مي كنيد كه كشورهاي استكباري براي رسيدن به منافع خودشان دست به دست هم مي دهند و دراين راه از هيچ ظلم وتجاوزي إباء نمي كنند.

يك دسته ديگري از كشورها كه وابسته به اين كشورها هستند مرعوب اين كشورها بوده وقدرت موضع گيري برعليه اين مقام معظم رهبري دراين رابطه مي فرمايند : مرعوب شدن از توانائيها واقتـدارات آمريـكا، چيـز بسـيار غلطي اسـت. خيـلي از كشورها هستند كه وابسته به آمريكا و مراود با او هستند؛ سران آنها، دوستان آمريكا هستند ودرآن كشورها، اجازة كمترين اهانتي به آمريكا داده نمي شود يعني تحت نفوذ وتسليم دولت آمريكاهستند، مواضع سياسيشان تابع دولت آمريكاست وكلاً تابع آمريكا هستند.1

دراين ميان كشور جمهوري اسلامي ايران كه بر پايه ارزشهاي الهي واسلامي بنا نهاده شده است مقابله با زورگويان ومستكبران ونابودي آنان را بعنوان يك هدف الهيواسلامي در سرلوحه كار خود قرار داده وآزادانه در مقابل اين مستكبران موضع گيري مي كند، درحادثه فلسطين وتجاوز به عراق اگر چه بطور فيزيكي وارد ميدان نظامي نشده است اما در جبهه سياسي وعقيدتي به حمايت از اين كشورها پرداخته از حقوق آنان دفاع مي كند.

در پايان علت سكوت اكثر كشورها در برابر استكبار را در اين مطلب خلاصه مي كنيم كه سران اين كشورها اسلام ناب را درك ننموده اند وبه اسلام رفاه طلب روي آورده اند ومنافع زودگذر دنيوي خود را در مسامحه با ابرقدرتها حتي مسامحه درموردعالي ترين ارزشهاي اسلامي ديده اند. اگر اينان جرعه نوش اسلام حقيقي بودند مرگ باعزت را برزندگي با ذلت ترجيح مي دادند وبرعليه استكبار جهاد مي كردند واز سيد وسالار شهيدان حسين بن علي ع درس مي گرفتند. افسوس كه گاندي نامسلمان به تبعيت از امام حسينع دست ابرقدرت انگيس را از هند كوتاه كرد2 و سران كشورهاي اسلامي به تبعيت از نفس اماره خود فقط درفكر حفظ تاج وتخت خويش هستند.

1- پرسش وپاسخ از محضر مقام معظم رهبري،ص130و137و104

گاندي مصلح بزرگ هندي مي گويد : من براي مردم هند چيز تازه اي نياوردم، فقط نتيجه اي را كه از مطالعات و تحقيقاتم درباره تاريخ زندگاني قهرمانان كربلا بدست آوردم ارمغان ملت هند كردم اگر بخواهيم هند را نجات دهيم واجب است همان راهي را بپيماييم كه حسين بن علي( پيمود. كتاب حسين( پيشواي انسانها،ص30،به نقل از مجله الغري، شماره ربيع الاول 1381ق.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.