-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3844 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در پاسخ به افرادي كه مي گويند چرا رهبر كساني را كه باعث و باني گراني اند و باعث اختلال جامعه هستند كنار نميزندچه بگوييم؟درمورد اينكه چرا رهبري افرادي كه باعث گراني و مخل جامعه هستند را كنار نمي زند بايد گفت مقام معظم رهبري در مقابل انحرافات سكوت ننموده اند و در همة موارد كه انحراف محسوب مي شد، اعم از سياسي، اخلاقي، اقتصادي، اجتماعي به صورت جدي اعلام خطر كرد. و تأكيدها و توصيه هاي لازم را نموده اند بعنوان مثال ايشان در ديدار اخير رئيس جمهوري و اعضاي هيئت دولت در رابطه با گراني و تورم برنامه ريزي دولت براي كنترل تورم و اقدامات ماههاي اخير براي مهار كردن افزايش قيمتها را خوب و موجب خرسندي مردم ارزيابي كردند و تأكيد كردند ضمن اطلاع رساني كامل به مردم در مورد اين تلاشها، مقابله با افزايش قيمتها را مثل ماههاي اخير، هميشه، بطور جدي پيگيري كنيد و همچنين فرمودند لازم است مبارزه با مفاسد اقتصادي با قوتبا ميدان داري دولت ادامه يابد و مصوبات خوب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در پيچ و خمهاي اداري از اجرا باز نماند.

قابل ذكر است وظيفه رهبري برحسب حدود اختيارات، هماهنگي قواي سه گانه است وانجام كارهاي اجرايي توسط ايشان وجهه قانوني ندارد. مگر در مواردي كه حضور اجرائي ايشان ضرورت دارد و در مواردي كه فرموديد اين ضرورت احساس نشده بلكه با تجهيز دولت و تذكر به مسئولين قابل حل مي باشد.

البته اگر رهبر در مسئوليت اجرايي كشور تصور شوند (نه در جايگاه رهبري) با قدرت و تواني كه در تقوي و جديت و پيگيري درمسائل در ايشان سراغ داريم از اقداماتي كه لازمه چنين مسئوليتي است كوتاهي نخواهد كرد اما وقتي رهبر در جايگاه رهبري قرار مي گيرند بايد هماهنگ كنندة قوا و تذكر دهنده انحرافات باشد. چون جايگاه رهبري جايگاه اجرايي نيست وطبعاً اين انحرافات بايداز كانال قوة مجريه و قوة قضائيه حل شود. بنابراين رهبري با مشاهدة انحرافات در زمينه هاي مختلف، مسئولين را فرا خوانده ضمن تذكر به آنها خواستار پيگيري جدي آنها مي شود.

نكته ديگر اينكه قدرت رهبري به قدر معرفت و جديت و توان اجرايي مسئولين به ظهور مي رسد و در واقع قواي سه گانه به منزله بازوهاي رهبري هستند و در صورت ضعف در مسئولين اين قوا و اعضاي تشكيل دهندة آن هر چند فرمانده و مركز فرماندهي درست عمل كند ما ضعف در اعضا را مشاهده خواهيم كرد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.