-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3847 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

1- درخصوص بازي باشطرنج نظرمقام معظم رهبري ونظر علماي گذشته ومعاصر توضيح بفرمائيد.

2- درخصوص بازي با پاسور لطفاً مانند پرسش يكم نظر مقام معظم رهبري علماي گذشته ومعاصر توضيح بفرمائيد.

3- استفاده از كراوات از نظر فقهي وعلما چه حكمي دارد. راجع به سابقه كراوات و ورودآن به ايران درصورت امكان توضيح داده شود.

درمورد سؤال اول ودوم وسوم، توجه شما را به استفتائاتي از مراجع معاصر جلب مي كنيم ويادآور مي شويم كه علماي معاصر وعموم علماي گذشته بازي با پاسور را مشكل دار مي دانند وشطرنج را هم بعضي ازعلماي معاصر وگذشته ، تحت شرايط بلا اشكال اما مابقي حرام مي دانند وكراوات هم حكمش شبيه پاسور مي باشد.

واما فتواي علماي معاصر :

س : بازي با شطرنج و پاسور حكمش چيست؟

حضرت آيت ا...خامنه اي :

بازي با آلات قمار بدون بردوباخت هم حرام است وبازي شطرنج اگر آلت قمار نباشد، بدون برد وباخت اشكال ندارد.

حضرت آيت ا...فاضل لنكراني:

بازي باآلات قمار مطلقاً حرام است.

حضرت آيت ا...سيستاني:

شطرنج مطلقاً حرام است وپاسور اگر همچنان درعرف قمار باشد بازي بدون برد وباخت با آن به احتياط واجب جايز نيست.

حضرت آيت ا...صافي گلپايگاني:

مطلقاً حرام است.

حضرت آيت ا...تبريزي:

بازي با آلات قمارچه با برد وباخت مالي باشد يا بدون آن جايز نيست و پاسور ازآلات قمار است وشطرنج نيزتا وقتي كه محرز نشود ازآلت قمار بودن خارج شده بطوري كه درهيچ مجتمعي قمار باآن متعارف نباشد بازي با آن چه با برد وباخت مالي باشد يا بدون آن جايز نيست.

حضرت آيت ا...مكارم شيرازي :

اگر شطرنج درعرف عام از صورت قمار خارج شده باشد وبه عنوان ورزش شناخته شود مانعي ندارد وبازي با پاسور بدون برد وباخت نيز اشكال دارد.

حضرت آيت ا...بهجت :

با برد وباخت حرام قطعي است وبدون برد وباخت به احتياط شديد حرام است.

س : بعضاً مشاهده مي شود كه بعضي از افراد درمجالس عقد وعروسي و عده اي درانظار عمومي اقدام به نصب كراوات وپابيون برروي پيراهن خود مي نمايند، حكم شرعي استفاده از لوازم مذكور چيست؟

حضرت آيت ا...خامنه اي :

بستن كراوات وپاپيون چون تقليد وترويج فرهنگ مهاجم غير مسلمين است جايز نيست.(مجلة نصيحت شمارة154)

حضرت آيت ا...صافي گلپايگاني :

كراوات وپاپيون شعار كفار است ومسلمين نبايد ازآنها استفاه كنند.

حضرت ايت ا...مكارم شيرازي :

با توجه به اينكه كراوات وپاپيون درمحيط ما ترويج فرهنگ بيگانه محسوب مي شود، استفاده ازآن اشكال دارد.

حضرت آيت ا...تبريزي :

براي مؤمن سزوار نيست لباسي بپوشد كه او را از زي مؤمنين خارج كند.

حضرت آيت ا...بهجت :

خلاف احتياط است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.