-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3849 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مي گويند خداوند عادل است، وشرط عدالت راد ادن اجر وپاداش به اندازه ظرفيتها وتكليف معرفي مي كنند واينجا سؤال اين است خداوند است كه ظرفيتها وقرار داده، جرم يك كودك فلج چيست وجرم آنكه دردامان پدر و مادري معتاد رشد كرده بجاي رشد دردامان حسين(ع) وزلزله را چگونه توجيه مي كنيد؟تفاوت دركيفيت خلقت انسان ها نتيجه ولازمه حتمي نظام مندي وقانون مندي جهان است. نظام خلقت، نظام علت و معلول است، هيچ معلولي بدون علت به وجود آمدني نيست وتخلف هيچ معلولي از علت تامه اش ممكن نيست. مثلاً براي فلج يا نابينا تولد يافتن يك فرد، وجود مجموعه اي از علل حتمي است، كه آن علل برخاسته از ساختار عالم ماده است وبعضي از آنها براي بشر كشف شده است، ا زآن جمله كيفيت آميزش والدين، زمان ومكان آن، روحيات وحالات رواني والدين، وضعيت جسماني آنان، نوع ومقدار غذايي يا احتمالاً دارويي كه مصرف كرده اندو ...

با اين وصف تصور باطلي است اگر فكر كنيم كه خداوند متعال كمال نعمت را ارزاني يك فرد كرده باشد وكمال بدبختي را براي شخص ديگري رواداشته باشد.آيا شما مي توانيد دراين جهان مادي انساني را پيدا كنيدكه از همه جهات و حيثيات از نعمت هاوخيرات برخوردارباشد تا بگوييم خداوند كمال نعمت را به وي داده است؟ يا مي توان دراين عالم طبيعي شخصي را يافت كه از همه نظر در بدبختي ها و شروربه سر مي برد تا اذعان كنيم كه خداوند اورا در كمال بدبختي فرو برده است ؟ بسيارند كه ازنظر معيشتي در رفاهند ولي ا زمشكلات روحي ورواني، جسمي و خانوادگي درامان نيستند، فراوانند افرادي كه از زيبايي و استعداد سرشار برخوردارند اما درگرفتاريهاي اخلاقي، مالي خانوادگي ويا جسمي ويا... درعذابند.

آنجا كه سعادت يا بدبختي انسانها ريشه درعملكرد ودر واقع اداره و انتخاب خود آنها دارد، خداوند متعال دخالتي ندارد، بلكه اين آدمي بوده است كه با گزينش صحيح يا غير صحيح خود رابا خوشبختي ياتيره بختي مواجه ساخته است.

اما خيرات و شروري هم است كه از اراده و اختيار انسان نشأت نمي گيرد وممكن است براساس آموزش هاي ديني براي امتحان و آزمايش انسان باشد و اين آزمونها باعدالت خداوند منافات ندارد، بلكه مقتضاي حكمت الهي است تا در پرتواين امتحان انسانهاي شايسته وناشايست جدا شوند . وممكن است اموري در ظاهرشر بنمايند، لكن دربطن و حقيقت خيرات زيادي در پي داشته باشند. زلزله به ظاهر يك حادثه مهلك ودردناك جلوه مي كند، لكن ازنظر علم زمين شناسي داراي فوايدي

مهم ومفيدي است . نقش اين پديده وامثال آن شرنيست، شر بودن آن ها نسبي است . چنانكه زلزله مثلاً ژاپن نه تنها تلفاتي به همراه ندارد، بلكه پيامدهاي علمي، طبيعي واقتصادي مطلوبي نيز به ارمغان مي آورد .

بديهي است كه يكي از عوامل تأثير پذيري از بلاها، حوادث وكمبودها، جهل وناداني وعقب افتادگي بشراست وگرنه درعالم هستي پديده اي بنام شر مفهوم ندارد ومسلماً ملتي كه عمر خودش را به لاقيدي وتنبلي سپري كند اگر خود رادردامن حسين(ع) هم فرض كند، درضرر دائمي خواهدبود .

برگرفته از سايت نهاد نمايندگي مقام رهبري دردانشگاهwww.nahad.com

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.