-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3854 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به قدرت نفوذ پول سرمايه داران چطور مي شود از بوجود آمدن برخي معضلات اجتماعي وتشنج عليه نظام جلوگيري نمود؟ذكر اين مطلب ضروري است كه وجود چنين دغدغه هايي دربين جوانان قابل تقدير است , مفاسد اقتصادي غده هاي چركيني دراندام جامعه اند كه بايدهر عضوي ازاعضايجامعهنسبت به آنها احساسي نظير شما داشته باشد .

د رپاسخ نكاتي چند به عرض مي رسد . همه ما شاهد تاكيدات مكرر مقام معظم رهبري دررابطه با مبارزه اساسي با فقر وفساد و تبعيض بوده و هستيم . اما متاسفانه ثمرات عملي كار مطابق با انتظار وواقع نبوده است .گويا اندامي مجري اين فرامين اساسي است كه خود دچار ضعف و سستي است .

اين امر حكايت از نفوذ عناصري د رپيكر تشكيلات نظام مقدس ما مي كند كه جز به خود ومنافع خود نمي انديشند . واين عناصر به نحوي جريان اين مبارزه را يا كند مي كند يا خداي ناكرده با مانع مواجه مي نمايد .

از اين روي به نظر مي رسد ازطريقراههاي ذيل اين مبارزه تشديد گردد .

1- تقويت ابوذرهاي زمان , كساني كه باديد روشن وروحيه اي مخلصانه و پاك به افشاگري نسبت به اشخاص وجريان هاي مفسد از لحاظ اقتصادي واجتماعي مي پردازند .

2- گسترش جريان فوق , يا تقويت آنها از طريق روزنامه ها يا لااقل برخي از آنها , روزنامه ها كه حلقه ارتباطي عموم با مسائل هستند هم درشناسايي هم درافشاء مفاسد وهم مراحل بعدي بايستي جدي تر وارد عمل شوند .

3- نهضتي مردمي درمقابله با مفاسد اجتماعي واقتصادي كه اين امر مي تواند با شروع از جريانات دانشجويي , بومي و... آغاز گردد . منتهي مطالبه اصلي دراين جريانات مبارزه وتشديد آن با مفاسد است , درمرحل تكميلي رسيدن محتواي اينمبارزه درراهپيماييهاي ملي وانقلابي نظير راه پيمايي 22 بهمن و... است به گونه اي كه حركت مردم لرزه به پيكر مسامحه كاران بياندازد وبا اين جريان خودجوش , تحقق فرامين رهبر معظم انقلاب جامه عمل به خود بپوشاند.

البته دراين ميان نكته ديگري نيزهست وآن اينكه قدرت خداي متعال وتقديراو بي ترديدازحركت پاك انقلاب اسلامي حمايت كرده وبه هر شكلي كه صلاح حضرت حق باشد اين جريان كه درحال حاضر مانع اصلي اشائه معنويت درعالم است سركوب خواهند شد .چرا كه اين انقلاب با خون شهداي بسياري بيمه شده است وبا خود , دعاي صالحان واولياء خدا را دارد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.