-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38565 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا پوشيدن لباس سياه در مرگ افراد, ريشهء مذهبي دارد و آيادعوت كردن مردم به صرف شام يا نهار, ريشه مذهبي دارد يا رسم ملي است , نظراسلام چيست ؟

پوشيدن لباس سياه در عزاداري امام حسين : و ديگر ائمه : به دليل اين كه از مصاديق تعظيم شعاير است , رجحان شرعي دارد و بسياري از بزرگان در روز عاشورا, لباس سياه مي پوشيدند به علاوه در برخي از روايات وارد شده (1) كه

برخي از اولياي الهي در عزاي عزيزانشان از لباس سياه استفاده مي كردند; البته استفاده از لباس سياه , حتي براي زنان در حال نماز مكروه است , ولي در عزاداري استثنا شده است .(2)

دعوت كردن مردم به صرف شام يا ناهار, اطعام بوده كه در اسلام به اصل اطعام , سفارش شده است , هم چنين خيرات و مبرّات براي كساني است كه از دنيارفته اند و اين احسان در مغفرت و آمرزش آنان مؤثر است , ليكن از نظر فقهي ,مستحب است تا سه روز براي بازمانگان ميّت غذا ببرند و اسباب مزاحمت آنان رافراهم ننمايند; بنابراين , آن چه در ميان ما ايرانيان مبني بر دعوت مهمان ها به غذادر ايام عزا و مرگ افراد, رواج دارد, نوعي رسم ملي است , گرچه اين رسم , اگرباعث اذيت و آزار بازماندگان مرده نشود و با رضايت كامل آنان صورت گيرد, رسم خوبي است كه موجبات آمرزش , رحمت و عفو را فراهم مي سازد.

(پـاورقي 1.ر.ك : ابوالحسن منذره علي , كتاب سياهپوشان .

(پـاورقي 2.ر.ك : محمد كاظم طباطبايي يزدي , العروة الوثقي , ج 1 ص 572(منشورات مؤسسة العلمي للمطبوعات ) ; ر.ك : آيت ا... محمد فاضل لنكراني , جامع المسائل , ج 1 ص 621 سؤال 2170مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.