-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38573 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

مقصود از تسامح و تساهل در دين چيست ؟

در تفسير تساهل و تسامح ديني , آراي گوناگوني مطرح گرديده است . نظريهء پردازان تسامح و تساهل ـ چه در حوزهء اعتقادي و چه در حوزه ءسياسي ـ هر يك از نقطه نظر خود مبنايي را براي تسامح ديني بيان كرده اند.

فكر تسامح و تساهل , در غرب به ويژه انگليس , با انگيزه هاي اقتصادي وسياسي پديد آمد و هيچ عاملي به اندازهء نظام سرمايه داري , از انديشهء تساهل وتسامح سود نبرد.(1)

تساهل و تسامح غربي (تولرانس ) با آن چه در اسلام از آن سخن به ميان آمده است , ناسازگاي دارد و اساس تساهل و تسامح غربي بر اين مبنا است كه :اعمال و رفتار فردي تا جايي درست تلقي مي شوند كه موجب گسترش خوش بختي و سعادتمندي انسان گردند. از اين رو هر گونه كنترل اجتماعي و عدم تساهل ـ كه مانعي براي اين غايت مطلوب گردد ـ جايز نيست . بر اساس اين ديدگاه , جامعه در خصوص اعمال مرتبط به خود انسان حق دخالت ندارد وشرافت آدمي , بر فرديت و تنوع انديشه ها مبتني است و تساهل لازمهء نيل انسان به كمال آزادي و تنوع فكري و خلاقيت وي به شمار مي رود.(2)

اسلام , اصل تسامل و تسامح را به معناي درست و دقيق آن مي پذيرد ومي توان آن را از آيات و روايات استنباط كرد. مدارا كردن با مردم و نبود اجبار وخشونت در قلمرو انديشه و باور و نفي عسر و حرج بر اين موضوع دلالت مي كند. پيامبر اكرم 6مي فرمايد: .(3)

استاد مطهري مي نويسد: اسلام ـ به تعبير رسول اكرم ـ شريعت سمحه وسهله است . در اين شريعت به حكم اين كه است , تكاليف دست و پاگيرو شاق و حرج آميز وضع نشده و به حكم اين كه است , هر جا كه انجام تكاليفي , توأم با مضيقه و در تنگنا واقع شدن گردد, تكليف ملغي مي شود.(4)

قرارداد همزيستي مسالمت آميز با اهل كتاب در زمان پيامبر اكرم در مدينه ومدارا و مهرباني با اسيران جنگ بدر و جريان صلح حديبيه و رفتار كريمانه ءاميرالمؤمنين 7با پيروان اديان , نمونه هايي از برخورد شريعت سمحه و سهله با غير مسلمانان است . در عهد نامه پيامبر اسلام تصريح شده است : يهود مانندديگر شهروندان در كنار مسلمانان قرار دارند و از حقوق متساوي برخوردارمي باشند و هر كس در عقيدهء خود آزاد است , مگر هنگامي كه ستم روا دارد ومايهء فساد گردد, كه در اين صورت خود را به هلاكت انداخته است .(5)

نكتهء مهم آن است كه تساهل و تسامح از ديدگاه دين پژوهان غربي , باتساهل و تسامح از ديدگان دين پژوهان اسلامي , تفاوت دارد و آن مرز دار بودن تساهل ديني است .

حوزهء به كار بستن تسامح و تساهل درديدگاه اسلام جايي است كه درچارچوب اصول و ارزش هاي اسلامي و حفظ مصالح اسلام صورت گيرد و هرگزبه معناي بي اعتنايي نسبت به دين و ارزش هاي اسلامي نيست و نبايد از تسامح و تساهل ديني به عنوان حربه و عامل توجيه كننده براي حركت ها و تلاش هاي ضدارزشي استفاده گردد و امر به معروف و نهي از منكر متروك شود. در مكتب اسلام به همان اندازه كه تساهل و تسامح سفارش شده , بر اجراي آيين و قوانين و شدت عمل در برخورد با دشمنان تأكيد شده است . تسامح در جاي خود وسخت گيري در مكان خودش پسنديده است .

استاد مطهري ره مي گويد: اسلام ديني است كه طرفدار است . طرفدارتعزير است ; يعني ديني است كه معتقد است مراحل و مراتبي مي رسد كه مجرم را جز تنبيه عملي چيز ديگري تنبيه نمي كند و از كار زشت باز نمي دارد, اماانسان نبايد اشتباه كند و خيال كند همهء موارد, موارد سخت گيري و خشونت است .(6)

(پـاورقي 1.مجتبي مينوي , تسامح آري يا نه , ص 295

(پـاورقي 2.مجله پژوهش هاي قرآني , شماره 11ـ 12 ص 177

(پـاورقي 3.كافي , ج 5 ص 494

(پـاورقي 4.مجموعه آثار شهيد مطهري , ج 2 ص 241 با تلخيص .

(پـاورقي 5.سيرهء ابن هشام , ج 2 ص 149

(پـاورقي 6.مجموعه آثار, ج 17 ص 247 با تلخيص .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.