-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38824 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا كارهاي مرتاضان را كه ظاهراً خارقالعاده ميباشد ميتوانيم از ولايت تكويني به حساب آوريم؟ اين كارها با اعجاز چه فرقي دارد؟

كارهاي مرتاضان تحت تعريف ولايت تكويني قرار ميگيرد و جزءِ مراتبي از ولايت تكويني محسوب ميشود، گرچه وقتي ولايت تكويني بصورت مطلق بيان ميشود منظور مراتب كامل آن است و بدين جهت نميتوانيم بگوييم مرتاضان ولايت تكويني دارند.

معجزه امر خارقالعادهاي است كه از طرف خدا است و به همين دليل نيز داراي 2 نشانه است، اول: مغلوب هيچ عامل قويتري واقع نميشود. كارهاي مرتاضان هميشه توسط مرتاض قويتر قابل خنثي شدن است، اما در معجزه پيامبران، هيچ نَفْس قدرتمندي نميتواند جلوي آن را بگيرد، چون نفوسِ قدرتمند ديگر اگر غير از اوليأ خدا باشند در مقابل اراده الهي محكومند و اگر از اوليأ يا انبيأ باشند و قدرت آنها مستند به قدرت خدا باشد و بخواهند معجزه را از تأثير بيندازند، نقض غرض الهي صورت ميگيرد. دوم: معجزه قابل تعليم و تعلّم نيست، نه با درسِ نظري بدست ميآيد و نه با رياضت عملي، بلكه موهبتي الهي است. اما سحر يا تصرّفات مرتاضان با روشهاي نظري و عملي قابل تعلّم و تحصيل است.(ر.ك: راه و راهنماشناسي، محمدتقي مصباح يزدي، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1376، ص 58 ـ 62، بحث حقيقت معجزه.)

كرامتهاي اوليأ الهي دو نوع است: بخشي از آن، آثار وضعي عبادتها و رياضتهاي شرعي آنها است كه تحصيل آن براي همگان امكان دارد (با طي مقدمات آن). بخشي ديگر از سنخ اعجاز پيامبران ميباشد و تفاوت ماهوي با اعجاز ندارد، اما چون همراه با دعوي نبوت نيست و آنها چنين ادعايي ندارند (محال است كه چنين ادعايي داشته باشد) معجزه اصطلاحي به آن اطلاق نميشود، گرچه از جهت لغوي معجزه محسوب ميگردد (=يعني آوردن چيزي كه ديگران از آوردن مثل آن عاجز هستند)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.