-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3884 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

راه حلّي براي درمان استرس خيلي زياد چيست؟حتي با شنيدن يك خبرخيلي كوچك، مثلاً با زنگ زدن تلفن، يكدفعه استرس تمام وجودم را فرا مي گيرد وخيال مي كنم كه يك خبر بد را بشنوم.درمقوله اعتقاد توحيدي، مؤمن ذره اي رادرعالم هستي مؤثر نمي داند مگر به اذن خداي سبحان، كه البته اين توكل واعتقاد نيازمند مقدمات معرفتي است كه درگام اول، عقل انسان قانع شود كه خداوند قادربه هر چيزي است وچيزي ازاختياراو خارج نيست ودربرآوردن حوائج انسان بخلي ندارد. تكرار اين معرفت عقلاني واستدلالي قلب را مأنوس با آن مي كند وسبب استقرار ايمان درقلب مي شود. واجمالاً بايد گفت ميان بهره عقل وقلب يا به تعبير حضرت امامره ميان علم و ايمان اختلاف درهمين است كه ايمان ازتكرار حقايق عقلي حاصل مي شود به گونه اي كه ديگر استدلال به تنهايي كافي نيست بلكه شدت ذكر وانس با اين حقايق است كه تحولي ديگر را ايجاد مي كند كه نامش ايمان است، مثل مرده و غسال تا اندازه اي گوياي اين مطلب است. تصور كنيد فردي معمولي درشبي تاريك درقبرستان قدم مي زند، برغم اينكه علم دارد مردگان به اندازه بال مگسي هم قدرت حركت ندارند اما تحت فشارهاي روحي واوهام وخيالات قرار مي گيرد دائماً تصور مي كند مردگان به او صدمه مي زنند وقصد كشتن وبردن او را دارند بطوريكه مي خواهد به هرترتيبي شده ازآن محيط وحشت فرار كند. چرا كه هنوز به اين باور قلبي دست نيافته ومطلب براي او ايمان نشده كه مردگان قدرت به حركت ندارند وحال آنكه براي يك غسال كه به سبب تجربه وتكرار اين باور دراو ايجاد شده اينگونه نيست. هر روز چندين مرده را به اين طرف آن طرف مي چرخاند ومي شويد واين حقيقت را با چشم خود معاينه مي كند كه مرده هيچ قدرتي ندارد.

از اينرو نتيجه مي گيريم كه حقايق ايمان به سبب شدت ذكر وياد درقلب رسوخ مي كند وآرامش حاصل مي شود بگونهاي كه مصداق آيه شريفه الا بذكر الله تطمئن القلوب واقع مي گردد.

ازجمله اين حقايق كه سبب آرامش وايمان است يادآوري اين نكته به خوداست كه الان زندگي من به دست خداست اگر بخواهد زمين شكافته شده مرا درخود فرو مي برد ويا بلايي آسماني مي فرستد اما چنين نكرده ومن اكنون دردستان مهربان خداوند قرار گرفته واوآن چيزي را كه براي تربيت من لازم است از سختيها و رنجها پيش مي آورد. لذا آنها كه ايمان قوي دارند ازخدواند چيزي نمي خواهند بجز آنچه او صلاح مي داند. حضرت امامره به جنبه اي ديگر ازآرامش وطمأنينه كه ازتأثير ظاهر برباطن و بالعكس حاصل مي آيد اشاره دارند به اين بيان كه اخلاق نفسانيه ظهور حقائق وسراير باطنيه روحيه است. چنانچه اعمال ظاهريه ، ظهور ملكات واخلاق نفسانيه است وازشدت اتصال و وحدت مقامات نفسانيه، تمام احكام باطن به ظاهر وظاهر به باطن سرايت كند. ازاين جهت درشريعت مطهره به حفظ ظاهر وصورت، خيلي اهميت داده شده است.حتي دركيفيت نشستن وبرخاستن وراه رفتن وگفتگو كردن دستوراتي داده شده : زيرا ازتمام اعمال ظاهريه درنفس وروح وديعه هايي گذاشته مي شودكه روح به واسطه آنها تغييرات كلي حاصل مي كند. اگرانسان درراه رفتن شتابزدگي كند، درروح او نيز توليد شتابزدگي شود، چنانچه روح شتابزده نيز ظاهر را شتابزده كند. وهيمنطور انسان اگر دراعمال ظاهريه وقار وسكينه وطمأنيه را اعمال كند ـاگر چه با تكلف وبه خود بندي ـ كم كم درباطن روح، اين ملكه شريفه طمأنيه وتثبت حاصل شود.1

بفرموده حضرت امامره عجله دركارها، كه دير شد اگر الان اين خطير پيش بيايد چه خواهد شد وتشويشات اينچنيني درقلب اثر كرده وقلب را مضطرب ومتزلزل مي سازد. دراين گونه اموربايد تلقين نمود كه اصلاً طوري نيست اگر حادثهاي بخواهد پيش بيايد مي آيد واضطراب من مشكلي را حل نمي كند. بايد بجاي تصور صحنه هاي خطر وترس تصورات خوب داشته باشد. كه خداوند مهربان است وهرچه او بپسندد خير است. واگر پيش گيريهاي لازم است به اندازه معقول ومتعارف انجام دهد واحتياط را ازحد نگذراند، مثل مادري نباشد كه درغياب بچه اش دلش به هزار راه برود وحال آنكه دل بايد به طرف خداوند برود ودست ازاوهام غير واقعي كه درحال او اثر سوء مي گذارد بردارد. وچه بسيار پيش مي آيد كه انسان مي فهمد ترس او از اوهام بوده ولي بازهم دست برنمي دارد به فرض اينكه يكبار اتفاق بيفتد هميشه كه قرار نيست تكرار شود! و باز بفرموده حضرت امامرهاگر چندين بار برخلاف ترس خود عمل كند با تكلف هم كه شده اقدام كند آن احوال ناخوشايند ازبين مي رود.شرح حديث جنود عقل وجهل، امام خمينيره،ص358

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.